Sanctiemogelijkheden aanbestedende diensten

Toon pagina in menu

Wanneer u als aanbestedende dienst vermoedt dat een ondernemer niet integer is dan kunt op verschillende manieren sancties opleggen. Uitsluiten is de meest vergaande sanctie maar er zijn ook andere mogelijkheden die minder drastisch zijn. Proportionele overwegingen zijn de opstap naar een gedifferentieerd sanctiebeleid.

Op basis van eigen onderzoek en/of het Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)-advies beoordeelt u of een inschrijver uitgesloten moet worden.

Uitsluiten inschrijver

Bij het uitsluiten van een inschrijver is het van belang om een aantal aspecten in de afweging mee te nemen:

 • Ernst van de overtreding, beroepsfout enzovoort
 • Tijd verstreken sinds de veroordeling
 • Heeft het bedrijf maatregelen genomen?
 • Soort opdracht
 • Belang van de aanbestedende dienst (mag aanbestedende dienst geassocieerd worden met een niet integer bedrijf; mogelijke reacties in de media)
 • Risico dat ondernemer weer in de fout gaat.

Als een aanbestedende dienst op basis van deze proportionaliteitsoverwegingen vindt dat uitsluiting niet proportioneel is dan kunnen beheersmaatregelen overwogen worden.

Beheersmaatregelen

Vaak zullen de bevindingen van het eigen onderzoek en het Bibob-advies niet direct leiden tot uitsluiting. Bevindingen roepen vaak wel vragen op die vervolgens de basis kunnen vormen voor het nemen van beheersmaatregelen.

Beheersmaatregelen kunnen op verschillende manieren worden genomen. Er kunnen extra eisen of clausules worden opgenomen in het contract of er kunnen aanvullende verklaringen worden gevraagd voor het afsluiten van het contract. Overleg bij twijfel over de integriteit van ondernemers in elk geval altijd met het bedrijf zelf.

Mogelijke beheersmaatregelen:

 • Eisen op het gebied van garantie
 • Extra verklaringen
 • Opnemen van integriteitsclausule in het contract.
  Een voorbeeld hiervan is het opnemen van de zin: De aanbestedende dienst mag gedurende de looptijd van het contract nog aanvullend onderzoek doen en dit kan alsnog leiden tot beëindiging van het contract.

De praktijk van overheden met screeningsbureaus laat zien dat zelfs deze overheden zelden overgaan tot uitsluiten van bedrijven maar veel vaker tot afspraken in het contract over beheersmaatregelen.