Analyse motiveringen voor de laagste prijs

Toon pagina in menu

PIANOo heeft een analyse gemaakt van de motiveringen voor laagste prijs. De analyse heeft betrekking op motiveringen voor laagste prijs die aanbestedende diensten in het eerste jaar na de Aanbestedingswet 2012 gebruikt hebben in hun aanbestedingsstukken. Bij werken is dat jaar 19% op laagste prijs gegund en bij leveringen en diensten was dit 7% respectievelijk 6%.

De Aanbestedingswet 2012 en de Gids proportionaliteit zijn er duidelijk over. Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV) is verplicht en als u aanbestedende dienst toch op laagste prijs wil aanbesteden dan moet dat gemotiveerd worden.

Meest gebruikte motiveringen

De meest gebruikte algemene motiveringen voor laagste prijs zijn:

 • Detailniveau van de opdracht
  Dit argument wordt vooral gebruikt bij RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw) bestekken, maar ook in andere sectoren wordt dit argument soms gekoppeld aan het strategisch belang van de opdracht of dat gebruikers/bewoners betrokken waren bij de invulling van de opdracht .
 • Geen of beperkte meerwaarde van BPKV
  Vaak is dit argument indirect verwoord als 'opdrachtgever heeft geen criteria kunnen vaststellen die meerwaarde opleveren' of 'potentiële meerwaarde weegt niet op tegen meerkosten BPKV'.
 • Disproportionaliteit
  Deze argumenten betreffen de hoge transactiekosten, administratieve lastenverzwaring of het achterstellen van MKB.
 • Commodity
  Bij routinematige, niet complexe werkzaamheden of homogene handelsproducten is gunnen op laagste prijs gangbaar en BPKV zou ook weinig meerwaarde opleveren.
 • Kwaliteit geborgd door geschiktheidseisen, selectiecriteria of knock-outcriteria
  Strenge eisen leiden reeds tot een select aantal inschrijvers of inschrijvingen zonder grote verschillen.
 • Conform aanbestedingsbeleid
  Refereren aan het inkoopbeleid kan wanneer in het inkoopbeleid aangegeven is wanneer of voor welke aanbestedingen op laagste prijs mag worden ingekocht. Vaak staat in het inkoopbeleid een grens aangegeven waaronder standaard laagste prijs als gunningscriterium wordt gebruikt.

Enkele overige motiveringen

Naast bovenstaande meest gebruikte motiveringen is PIANOo ook motiveringen tegen gekomen die niet de voorkeur verdienen. Voorbeelden van deze motiveringen zijn:

 • Het MKB is niet actief op deze markt.
 • Met laagste prijs wordt zo veel mogelijk maatschappelijke waarde gecreëerd.
 • De prestatie is eenvoudig meetbaar.