Handleiding Rijkswaterstaat Beste prijs-kwaliteitverhouding

De handleiding Beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) is kader stellend betreffende de wijze van toepassen van BPKV in de Rijkswaterstaat (RWS) aanbestedingen voor zowel werken als aan werken gerelateerde leveringen en diensten. Het BPKV kader en deze handleiding zijn volledig in lijn met de Aanbestedingswet zoals gewijzigd per 1 juli 2016, het Aanbestedingsbesluit, de meest recente versie van de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). (juni 2017)

In het BPKV model van RWS wordt niet gewerkt met percentages die de verhouding tussen (het meewegen van) kwaliteit en prijs aangeven. In plaats daarvan dient de opdrachtgever per BPKV-(sub)criterium een bedrag vast te stellen voor de maximaal te verdienen fictieve kwaliteitswaarde. Dat systeem werkt heel transparant; per criterium is zichtbaar welk bedrag beschikbaar wordt gesteld. Voor de inschrijvers is het handig om direct te kunnen zien welke bedragen ter beschikking staan voor het creëren van meerwaarde.

Meerwaarde

De aanbeveling is om BPKV-criteria te kiezen die goed waardeerbaar zijn en die zoveel mogelijk meerwaarde leveren voor de projectdoelstellingen. Bij voorkeur zijn deze criteria specifiek gerelateerd aan het doel en de risico's van het project. Indien naast projectdoelstellingen en projectrisico's nog ruimte is voor andere criteria, verdient het aanbeveling om duurzaamheid of levenscycluskosten in BPKV op te nemen.

Onderdelen van het RWS-model

Het BPKV model bij RWS kent de volgende onderdelen:

  • Tabel BPKV-criteria: de wijze waarop de BPKV-criteria worden gedefinieerd;
  • Rekenblad BPKV: de wijze waarop de BPKV-berekening plaatsvindt;
  • Een toelichting op het rekenblad die uitleg geeft over de scoremethodiek.

Naast deze standaard onderdelen kunnen projecten tekst toevoegen die een (nadere) uitleg geeft over (bepaalde) criteria.

Projectspecifiek

De uiteindelijke invulling van BPKV is altijd projectspecifiek en kan in die zin nooit gestandaardiseerd worden. De gemaakte keuze wordt eerst in het projectplan en daarna in het inkoopplan vastgelegd.