Versnelde procedure

Toon pagina in menu

In het geval van een urgente situatie kunt u een versnelde procedure toepassen (Aanbestedingswet 2012, artikel 2.74). De urgente situatie mag niet door uw eigen toedoen zijn ontstaan. Bovendien moet het voor u onmogelijk zijn de normale termijnen te hanteren.

Het gaat om situaties waarin de minimale termijnen voor de niet-openbare procedure of de mededingingsprocedure met onderhandeling te lang zijn, maar geen sprake is van dwingende spoed. Bij dwingende spoed mag u immers een andere procedure toepassen, namelijk de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging.

De versnelde procedure kunt u alleen toepassen bij bepaalde procedures met voorafgaande bekendmaking, te weten de openbare procedure, de niet-openbare procedure en de mededingingsprocedure met onderhandeling. Er bestaat dus geen versnelde variant bij de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap.

De Europese Commissie heeft in een mededeling aangegeven dat de financiële crisis voor bepaalde projecten een dringende reden vormt die het volgen van een versnelde niet-openbare procedure rechtvaardigt.

Beschrijving procedure

U kunt bij de versnelde procedure kortere minimumtermijnen hanteren voor opeenvolgende stappen in de procedure. Zo kunt u de termijn voor verzoeken tot deelneming en voor de ontvangst van inschrijvingen inkorten.

Openbare procedure

In het geval van een openbare procedure mag u een termijn hanteren voor het indienen van de inschrijvingen van ten minste 15 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de overheidsopdracht.

Niet-openbare procedure en mededingingsprocedure met onderhandeling

In het geval van een niet-openbare procedure of een mededingingsprocedure met onderhandeling geldt bij de versnelde procedure een termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming van minimaal 15 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de overheidsopdracht. In het geval van een niet-openbare procedure geldt een termijn voor het indienen van de inschrijvingen van minimaal 10 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot indiening van een inschrijving.

Termijn in onderlinge overeenstemming

Naast een beroep op de versnelde procedure kan een aanbestedende dienst die geen centrale aanbestedende dienst is de termijn voor het indienen van de inschrijvingen bij een niet-openbare procedure of de termijn voor het indienen van de eerste inschrijvingen bij een mededingingsprocedure met onderhandeling in onderlinge overeenstemming met de geselecteerde gegadigden bepalen. Dit voor zover alle geselecteerde gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijving voor te bereiden en in te dienen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dan dient de aanbestedende dienst de reguliere termijn van 40 dagen voor inschrijving te eerbiedigen. In dat geval kunt u de termijn voor inschrijving wel met 5 dagen verkorten indien u inschrijvingen langs elektronische weg toestaat.

Gebruik van procedure motiveren

De Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet de keuze voor een versnelde procedure op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren. 

Meer informatie: Aankondigen