Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Bron: PIANOo

Deze handreiking maakt inzichtelijk welke afwegingen een gemeente kan maken bij het in de markt zetten van taken in het sociaal domein. Kiest de gemeente voor een overheidsopdracht, dan maakt de handreiking inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn binnen de wettelijke kaders (Aanbestedingswet 2012, Wmo 2015 en Jeugdwet). (september 2017)

Afwegingen in beleidskader richtinggevend voor wel/niet aanbesteden

De afwegingen die een gemeente maakt in haar beleidskader zijn richtinggevend voor het te kiezen marktinstrument: inbesteden, subsidie of overheidsopdracht. Het eerste deel van de handreiking gaat daarom in op:

 • Het wettelijk kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet.
 • Beleidsmatige afwegingen die de gemeente kan maken en wat dit betekent voor de keuze van haar aanpak ((quasi-) inbesteden, aanbesteden, subsidie of Open House).
 • De marktinstrumenten die de gemeente ter beschikking heeft bij het betrekken van de markt (aanbesteden, subsidie, open house).

Aanbesteden in het sociaal domein

Het tweede deel van de handreiking gaat in op aanbesteden in het sociaal domein. Waar moet een gemeente die ervoor kiest om een overheidsopdracht te verstrekken, rekening mee houden?

 • Wat zijn aandachtspunten bij de inrichting van het aanbestedingsproces? (onder andere ten aanzien van continuïteit en flexibiliteit van zorg en ondersteuning)
 • Hoe kan de gemeente met de markt communiceren?
 • Welk aanbestedingsregime is van toepassing in het sociaal domein?
 • Wat zijn de eigenschappen van de verschillende aanbestedingsprocedures en welke afwegingen kunnen worden gemaakt?

Lastige situaties en kernvragen

De handreiking biedt suggesties en voorbeelden voor lastige situaties. Ook staat deze stil bij kernvragen rond aanbesteden, flexibiliteit, continuïteit, prestaties uit het verleden, communicatie en innovatie in het sociaal domein:

 • Wanneer is er sprake van een verplichting om aan te besteden?
 • Hoe kan flexibiliteit worden gecreëerd, als op voorhand niet duidelijk is wat de precieze omvang van de zorg- of ondersteuningsbehoefte zal zijn?
 • Hoe wordt continuïteit van zorg gewaarborgd?
 • Is het onvermijdelijk dat langdurige cliënt-hulpverlener relaties worden doorbroken?
 • Hoe kan worden voorkomen dat sociale wijkteams uit elkaar worden gerukt als gevolg van een aanbestedingsprocedure?
 • Hoe kunnen prestaties uit het verleden worden meegenomen in de beoordeling van inschrijvers?
 • Is het mogelijk om in gesprek te gaan met potentiële hulpverleners?
 • Op welke wijze kan innovatie worden bevorderd?

PIANOo stelde deze handreiking op in samenwerking met de ministeries van VWS, VenJ en BZK. Ook gemeenten en zorgaanbieders leverden een belangrijke bijdrage.

Handreiking