Visie: Model K verklaring

Aanbestedende diensten en marktpartijen hebben regelmatig vragen over het overleggen van de zogenaamde Model K verklaring. Hiermee verklaart de inschrijver dat zijn inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten. (mei 2017)

De overlegging van het Model K moet volgens vaste jurisprudentie aan strikte vormvereisten voldoen. In deze visie wordt ingegaan op diverse in de aanbestedingspraktijk levende vragen.

Regeling in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)

"De inschrijver dient, indien de aanbesteder dat heeft voorgeschreven, bij de inschrijving een verklaring over te leggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, ingericht volgens het in Deel II opgenomen Model K, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld."

Toelichting bij de regeling in het ARW 2016

"Het vereisen van een verklaring van een bestuurder van de inschrijver strekt ertoe te voorkomen dat zijn inschrijving tot stand komt onder invloed van handelingen in strijd met het Nederlands of Europese mededingingsrecht. Inschrijvingen die tot stand zijn gekomen onder een dergelijke invloed zijn in strijd met de wet. De verklaring heeft tot doel dat de betreffende bestuurder zich uitdrukkelijk op de hoogte stelt omtrent het proces van de aanbesteding. Met 'bestuurder' wordt normaliter een bestuurder bedoeld in de zin van het Burgerlijk Wetboek, zie onder meer de artikelen 2:139 (NV) en 2:240 (BV) Burgerlijk Wetboek."

Wanneer is toevoeging Model K verplicht?

• Als het ARW 2016 van toepassing is verklaard op de aanbesteding en de aanbesteder Model K heeft voorgeschreven, of;
• als in de aanbestedingsstukken van de aanbesteding expliciet indiening van een Model K verklaring is voorgeschreven.

Consequenties als Model K verklaring bij inschrijving ontbreekt

Ontbreken van een vereiste Model K verklaring moet onherroepelijk tot ongeldigverklaring (uitsluiting) van de betreffende inschrijving leiden.

Wanneer moet Model K verklaring worden ingediend?

De Model K verklaring dient bij inschrijving te worden ingediend als het voorgeschreven is in de aanbestedingsdocumentatie (artikel 2.32.3 ARW 2016). Wanneer het ARW 2016 niet van toepassing is en de aanbestedende dienst vraagt in de aanbestedingsstukken om een Model K verklaring, dan dient deze verklaring ook overlegd te worden.

Is indiening in een later stadium mogelijk?

Het na de aanbesteding (na het openen van de inschrijfbiljetten) aanvullen van de inschrijving door het (alsnog) toevoegen van een Model K verklaring repareert dit manco niet. Er is geen sprake van een omissie van geringe aard. De inschrijving blijft derhalve ongeldig.

Ondertekening Model K verklaring

Ondertekening van de Model K verklaring moet geschieden door de statutair bestuurder van een NV of BV. Indien de vennootschap alleen door twee of meer statutair bestuurders gezamenlijk vertegenwoordigd kan worden, dienen deze bestuurders ook gezamenlijk de Model K verklaring te ondertekenen. Ondertekening door bijvoorbeeld de directeur of een lid van het management, niet zijnde de statutair bestuurder, is onvoldoende. Een aanbestedende dienst kan een 'natte handtekening' (met de pen) eisen in haar aanbestedingsdocumentatie. In dat geval dient de model K verklaring mét de natte handtekening te worden overlegd aan de aanbestedende dienst. Indien u de Model K verklaring met de natte handtekening inscant en verzendt, dan voldoet u niet meer aan de gestelde eis.

Ingeval de statutair bestuurder van de inschrijver een rechtspersoon is, moet ondertekening van de Model K verklaring geschieden door de statutair bestuurder van deze rechtspersoon. Ingeval van een inschrijvende personenvennootschap (bijvoorbeeld v.o.f. of CV) dient de Model K verklaring ondertekend te worden door een vennoot/de vennoten die bevoegd is/zijn om de personenvennootschap te vertegenwoordigen voor het bedrag ter waarde van de inschrijving. Ook een verleende volmacht is onvoldoende.

Indien de Model K verklaring niet door de juiste persoon is ondertekend, dan moet dat leiden tot ongeldigverklaring en uitsluiting van de inschrijving.

Meer informatie

Regelgeving:

Dossier Model K
ARW 2016

Jurisprudentie:

Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem 24 mei 2006 (LJN: AX 5223) 
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 16 februari 2007 (LJN: BB 3588) 
Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 8 maart 2007 (LJN: BA 8370) 
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 1 augustus 2007 (LJN: BB 3538) 
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 23 augustus 2007 (LJN: BC 6293) 
Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 29 september 2008 (LJN: BG3493)