Onderzoeken Beste PKV

Diverse rapportages over de Beste PKV, voorheen EMVI.

De Beste KPV werd voor de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. De Aanbestedingswet 2012 kent nu 3 gunningscriteria: Beste PKV, de laagste prijs en de laagste (levenscyclus)kosten. EMVI is de overkoepelende term geworden voor de 3 gunningscriteria.

  • De quick scan geeft een kritisch oordeel over de voorgenomen manier van aanbesteden van forensische zorg en over de rol van prijs en kwaliteit van de geleverde zorg in de aanbesteding. (oktober 2017)

  • bron: EIB

    In dit onderzoek naar succesvolle EMVI-aanbestedingen doet het Economisch Instituut voor de Bouw een aantal aanbevelingen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Bouwend Nederland. (november 2015)

  • bron: EIB

    In dit onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland wordt het gebruik van het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) bij aanbestedingen van werken in beeld gebracht. Na de inwerkingtreding van de aanbestedingswet per 1 april 2013 geldt het principe 'EMVI, tenzij...'. Op deze manier zouden publieke opdrachtgevers tot een meer doelmatige besteding van hun middelen moeten komen. In een eerder verschenen EIB-rapport (De feiten rond aanbesteden, 2013) werden de voordelen van EMVI al onderzocht. Het belangrijkste voor-deel is dat EMVI leidt tot aanbiedingen die beter aansluiten bij de behoefte van de opdrachtgever, en dat op een doelmatige manier: de meerwaarde voor de opdrachtgever is over het algemeen groter dan de extra kosten. (november 2013)

  • Een aantal recente aanbestedingen van uitzendwerk is geanalyseerd op de gehanteerde systematiek voor gunning. Daaruit zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die achtereenvolgens aan een economische en een juridische analyse zijn onderworpen. De economische analyse was met name gericht op de geschiktheid (en mogelijke onbedoelde neveneffecten) van de betreffende methodiek en daarmee op de doelmatigheid. De juridische analyse richtte zich met name op de rechtmatigheid van het gebruik van de methodiek. (september 2013)

  • Hoe geef je als aanbestedende dienst invulling aan kwaliteit en hoe laat je kwaliteit ten opzichte van het criterium prijs meewegen? Onderzoek van 843 aanbestedingen met ruim 6000 offertes van re-integratiebedrijven in relatie tot de geleverde prestaties toont dat een goede en afgewogen keuze van subgunningscriteria de effectiviteit en doelmatigheid van een aanbesteding kan verbeteren. (2013)