Aanbestedingsmonitor 2017-2019

Toon pagina in menu

Hoeveel wordt er in Nederland aanbesteed? Wie besteedt er het vaakst aan? En welke aanbestedingsprocedures worden het meest gebruikt? Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van het aanbestedingsgedrag in Nederland over de periode 2017 – 2019.

De grafieken zijn interactief. U kunt per grafiek de gegevens selecteren die voor u van belang zijn. Alle cijfers hebben betrekking op het totaal aantal aangekondigde opdrachten, zowel nationale als Europese aanbestedingen. (tenzij anders aangegeven)

Toename aantal gunningen

Het aantal aangekondigde opdrachten liep in de periode 2017 – 2019 terug. In 2019 liep het aantal met 10% terug ten opzichte van 2018. Het aantal gunningen nam daarentegen in de periode 2017 – 2019 juist toe met ongeveer 15%. Dit wijst erop dat er meer gebruik gemaakt wordt van procedures waarbij direct een of meerdere gunningen worden gepubliceerd. Een voorbeeld hiervan zijn opdrachten voor inhuur van personeel. Met name in 2018 is een grote toename van het aantal gunningen te zien ten opzichte van 2017.


Meeste opdrachten aangekondigd in september

Deze grafiek geeft per maand het gemiddeld aantal nieuwe opdrachten en kluissluitingen van openbare aanbestedingen die met TenderNed zijn uitgevoerd. Openbare aanbestedingen die via andere aanbestedingssystemen zijn uitgevoerd zijn hierin dus niet meegenomen.  
De meeste opdrachten worden aangekondigd in de maanden maart, april en september. Het aantal kluissluitingen is in de maanden mei, september, oktober en november het hoogst. Tijdens de zomervakantie en de periode december, januari zijn de minste nieuwe opdrachten gepubliceerd en worden de minste kluissluitingen gepland.


Helft opdrachten van decentrale overheid

Decentrale overheden (gemeenten, waterschappen) namen ongeveer de helft van de aangekondigde opdrachten voor hun rekening in de periode 2017 – 2019. Het aandeel van de Rijksoverheid en van publiekrechtelijke instellingen nam jaarlijks toe.


Meer dan de helft van openbare opdrachten betreft diensten

Het grootste gedeelte van de opdrachten die openbaar worden aanbesteed heeft betrekking op diensten. In 2018 had 61% van de opdrachten nog betrekking op diensten, in 2019 was dit nog  58%. In 2019 nam vooral het percentage opdrachten voor leveringen toe, namelijk van  25% in 2018 naar 27% in 2019. 


Gebruik niet-openbare procedure neemt toe

Het overgrote deel van de opdrachten in 2017-2019 werd aanbesteed met een openbare procedure. Het aandeel openbare procedures nam licht af van 81,6% in 2017 naar 79,4% in 2019. Het gebruik van de niet-openbare procedure steeg juist in deze periode, van 14,7% in 2017 naar 16,5% in 2019.

Bij de overige procedures valt op dat het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog in deze periode sterk is toegenomen. Terwijl van de procedure mededinging met onderhandeling minder gebruik is gemaakt.