Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 39

23-09-2020 | Bron: IBR  

In de week 39 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Volledig ontleden van alle kosten

De inschrijving van E. is door de gemeente, de aanbestedende dienst, terzijde gelegd. E. heeft de afwijzende gunningsbeslissing van 18 juni 2020 zo gelezen dat haar inschrijving ongeldig is verklaard om reden dat zij een abnormale lage dan wel irreële prijs (op onderdelen) heeft aangeboden. Dit is door de gemeente betwist. De voorzieningenrechter is van oordeel dat niet de vraag centraal staat of E. heeft ingeschreven met een abnormaal lage prijs, maar of de gemeente de inschrijving terecht en op goede gronden terzijde heeft gelegd, omdat E. op verschillende bestekposten niet heeft ingeschreven met eenheidsprijzen waarin alle kosten zijn begrepen, dan wel deze kosten onvoldoende heeft uitgesplitst. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 8 september 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:6705)
Samenvatting: Volledig ontleden van alle kosten

Terechte afwijzing intern verzoek tot inbesteding?

De ondernemingskader oordeelt in onderhavige zaak over de vraag of de Landelijke Commissie voor geschillen WMS (hierna: de Commissie) vervangende toestemming mocht verlenen aan het verzoek van H. om een opdracht te laten inbesteden, terwijl M. – die hier volgens de reglementen over gaat – dit verzoek in eerste instantie heeft afgewezen. (Gerechtshof Amsterdam 13 augustus 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2466)
Samenvatting: Terechte afwijzing intern verzoek tot inbesteding?

Onduidelijke en niet representatieve prijsaanbieding

De inschrijving van W. is terzijde gelegd omdat haar inschrijving naar mening van het Waterschap niet voldoet aan de in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen. Volgens het Waterschap is, onder verwijzing naar (onder meer) het vermelde in een nadere offerteaanvraag (hierna: NO) en het daarbij behorende inschrijfbiljet, de inschrijving van W. – kort gezegd – niet representatief en niet duidelijk. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 2 september 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3055)
Samenvatting: Onduidelijke en niet representatieve prijsaanbieding

Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria

In deze uitspraak stelt eiseres dat de beoordeling van de kwalitatieve criteria op verschillende punten onjuist is. Vooropgesteld wordt dat de voorzieningenrechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid toekomt, wanneer het aankomt op de beoordeling van een kwalitatief criterium. Verder heeft eiseres niet tijdig geklaagd en is bij de beoordeling geen evidente misslag of fout gemaakt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 14 september 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:4375)
Samenvatting: Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria

Beroep op bekwaamheid derde

Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen de gunningsbeslissing van de Gemeente Utrecht om de opdracht te gunnen aan A. Volgens Eiseres had de inschrijving van A terzijde moeten worden gelegd omdat A niet zelfstandig aan de geschiktheidseisen voldeed en niet tijdig een beroep heeft gedaan op de bekwaamheid van een derde. (Rechtbank Midden-Nederland 10 september 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3919)
Samenvatting: Beroep op bekwaamheid derde

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie