Duurzame energie en eigen opwekking toegelicht

Toon pagina in menu

De Nederlandse energiehuishouding gaat veranderen door politieke keuzes en technologische ontwikkelingen. Het inkopen van duurzame energie vraagt dan ook om een gedegen voorbereiding. U kunt ook besluiten om zelf duurzame energie op te wekken.

Vroeger waren er bijna geen windmolens en zonnepanelen. Het overgrote deel van de Nederlandse energie werd met aardgas en steenkool opgewekt. Voor de liberalisering in 2004 was er geen keuzevrijheid omdat netbeheerder en leverancier één partij waren. Na de liberalisering ontstond een competitieve markt en steeg het aantal leveranciers van 6 naar meer dan 30. De markt was gericht op het aanbieden van scherpe prijs. De afgelopen jaren is de levering van duurzame energie echter steeds belangrijker geworden. In 2018 wordt 12 procent van de elektriciteit met zon en wind opgewekt. De ambitie is dit in 2030 te laten groeien naar 70 procent. Ook zijn consumenten, bedrijven en overheden steeds vaker zelf energie gaan opwekken.

Eigen opwekking

Ook met eigen opwekking van duurzame energie kunt u uw CO2-uitstoot verminderen. Onder eigen opwekking wordt verstaan het realiseren van duurzame opwektechnieken op eigen gebouwen of grond. Daarnaast is het ook mogelijk eigen opwekking te realiseren door een aandeel te nemen in de opwek op gebouwen of grond van derden. Er zijn verschillende vormen om duurzame energie op te wekken zoals wind- en zonne-energie, WKO (Warmte Koude Opslag), geothermie of vergisting.

Eigen opwekking van duurzame energie

Wat is duurzame energie?

Nederlandse duurzame elektriciteit wordt opgewerkt door windturbines, zonnepanelen en biomassacentrales. Groen gas wordt met name geproduceerd door het vergisten van biomassa. Duurzame energie wordt in de meeste gevallen niet direct geleverd aan een afnemer, maar wordt opgenomen in het openbare net. Alle afnemers krijgen vervolgens energie geleverd uit dit openbare net. Om toch zekerheid te hebben dat de ingekochte energie duurzaam is, is het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO's) ontwikkeld.

Meer informatie: Energiebron

Wanneer is ingekochte energie duurzaam?

Wilt u binnen dit systeem duurzame energie inkopen dan zult u 2 producten moeten kopen: de energie en de Garanties van Oorsprong (GvO's) of Vrijwillige Emissie Rechten (VER's) die aantoont dat de ingekochte energie duurzaam is. Deze 2 producten kunnen gezamenlijk of gescheiden worden ingekocht. Pas wanneer ze beide gekocht zijn, is sprake van duurzame energie.

Koppeling certificaat en bron

Binnen dit systeem hoeft er geen directe koppeling te bestaan tussen de bron van de verbruikte energie en de GvO of VER, ook niet als u beide bij dezelfde energieleverancier inkoopt. Is een directe koppeling wel wenselijk dan kunt u ook overwegen een Power Purchase Agreement (PPA) of Gas Purchase Agreement (GPA) af te sluiten voor duurzame energie. In deze gevallen neemt u direct van de producent de energie en de GvO of VER af. Het afsluiten van PPA’s of GPA’s is een recente ontwikkeling. De ervaring zit met name bij multinationals.

Cerfiticaten: GvO en VER

Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. Eén GvO vertegenwoordigt één MWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit of een equivalent aan gas en toont zo aan dat de bron van de ingekochte energie duurzaam is. VER’s zijn CO2-compensatie certificaten. Deze certificaten worden afgegeven voor de reductie van CO2-uitstoot en niet bij de productie van duurzame energie. Eén CO2-credit staat voor de reductie van 1 ton CO2 in de atmosfeer.

Meer informatie:
Garanties van Oorsprong (GvO's)
Vrijwillige Emissie Rechten (VER)

Prijzen van duurzaamheidscertificaten

Duurzaamheidscertificaten als GvO’s en VER’s zijn vrij verhandelbaar en zijn veelal gescheiden van de energie zelf.  De markt voor deze certificaten kent daarmee een ander prijsmechanisme dan die voor energie. Prijzen voor duurzaamheidscertificaten schommelen sterk door bewegingen in vraag en aanbod per type en locatie van de energiebron.

Meer informatie: Prijzen van duurzaamheidscertificaten

Hoe komt de leveringsprijs tot stand?

De leveringsprijs voor duurzame elektriciteit en gas bestaat uit: de handelsprijs, een leveranciersopslag en een duurzaamheidsopslag. De opslagen worden bij gunning vastgesteld. De handelsprijs van elektriciteit of gas wordt na gunning periodiek vastgeklikt. Dit vastklikken bepaalt uiteindelijk voor het grootste deel de leveringsprijs.

Meer informatie: Hoe komt de leveringsprijs tot stand?

Door naar: Aan de slag met duurzame energie