Klimaatafspraken duurzame mobiliteit

Toon pagina in menu

Ondanks alle wereldwijde doelstellingen blijft de uitstoot van fossiele brandstoffen als het gevolg van mobiliteit stijgen. Hiermee loopt mobiliteit achter op overige sectoren waar de uitstoot wel afneemt. Dit geldt ook voor Nederland. Door slimmer om te gaan met mobiliteit en minder vervoersbewegingen te creëren kan de uitstoot worden beperkt. De afgelopen jaren zijn er binnen Nederland meerdere afspraken gemaakt.

In augustus 2021 wordt tevens de vernieuwde Clean Vehicles Directive (CVD) voor alle EU lidstaten, dus ook Nederland, verplicht.

Klimaatakkoord

In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord  gepresenteerd en is begonnen met de uitvoering. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Verschillende ministeries zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor Mobiliteit.

Green Deals

Er zijn diverse Green Deals afgesloten die bijdragen aan de verduurzaming van mobiliteit. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek. Partijen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen partijen het geluid  beperken.

Zero Emissie Bus

In het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus  zijn de betrokken partijen overeengekomen dat zij gezamenlijk streven naar een volledig emissievrij regionaal busvervoer in 2030. Vanaf 2025 moeten alle nieuwe OV-bussen zero emissie zijn.

Zero Emissie Doelgroepenvervoer

Volledig zero emissie (uitstootvrij) doelgroepenvervoer vanaf 1 januari 2025, dat is de gezamenlijke ambitie van gemeenten en marktpartijen en andere organisaties uit de sector. Gemeenten hebben hiervoor een Bestuursakkoord Zero emissie doelgroepenvervoer  gesloten. Als opdrachtgevers van doelgroepenvervoer is dit wat zij van de markt vragen. Vervoerders, voertuigleveranciers en andere sectororganisaties steunen deze beweging en hebben dat vastgelegd in een bijbehorend convenant. Begin 2020 is de Monitor Zero Emissie Doelgroepenvervoer  verschenen. Hierin is de voortgang van het bestuursakkoord onderzocht.

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met overheden in Nederland het Manifest MVI opgesteld. Het manifest is bedoeld om de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten. In het Manifest MVI bepalen overheden hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. Het manifest helpt organisaties om MVI te verankeren in de eigen organisatie en beter het instrument inkoop in te zetten voor het halen van doelen, zoals CO2 reductie.