ISO type I milieukeurmerk

Toon pagina in menu

Een ISO type I milieukeurmerk betreft een milieulabel dat is gebaseerd op een onafhankelijke toetsing tegen vooraf vastgestelde milieucriteria - uitgaande van een levenscyclusbenadering. Voorbeelden van type I milieukeurmerken zijn: TCO Certified (Wereldwijd – ICT), EPEAT (Wereldwijd – ICT), EU Ecolabel (Europa), Milieukeur en EKO-keurmerk (Nederland), Blue Angel (Duitsland) en Nordic Swan (Scandinavië).

Indien een aanbestedende dienst een type I keurmerk als verificatiemiddel gebruikt, dient de aanbestedende dienst zelf na te gaan welk keurmerk specifiek voor dat criterium als verificatiemiddel kan dienen. Behulpzame sites hierbij zijn:

Ook op onderstaande sites is informatie te vinden over keurmerken. Let op, hier worden de ISO type I milieukeurmerken niet apart onderscheiden:

Aan het gebruik van keurmerken in de technische specificaties, gunningcriteria of contractvoorwaarden worden in de Aanbestedingswet 2012 voorwaarden gesteld (art. 2.78a lid 1 sub a t/m e Aanbestedingswet 2012):

  • alle keurmerkeisen hebben alleen betrekking op criteria die verband houden met het voorwerp van de opdracht en de keurmerkeisen zijn geschikt voor de omschrijving van de kenmerken van de werken, diensten of leveringen;
  • de keurmerkeisen zijn gebaseerd op objectief controleerbare en niet-discriminerende criteria;
  • het keurmerk is vastgesteld in een open en transparante procedure waaraan alle belanghebbenden, waaronder overheidsinstanties, consumenten, sociale partners, fabrikanten, distributeurs en niet-gouvernementele organisaties, kunnen deelnemen;
  • het keurmerk is voor alle betrokken partijen toegankelijk; en
  • de keurmerkeisen zijn vastgesteld door een derde partij op wie de ondernemer die het keurmerk aanvraagt geen beslissende invloed uitoefent.