Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 12

18-03-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Verkeerde naam Negometrix, uitsluiting?

De winnende inschrijver heeft in Negometrix ingeschreven op andermans Negometrix-account. Alle documenten waren wel gesteld op naam van de winnende inschrijver. Volgens eisende partij was de winnende inschrijving ongeldig en moet de winnende inschrijver worden uitgesloten van deelname aan de aanbestedingsprocedure. (Gerechtshof Den Haag 10 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:353)
Samenvatting: Verkeerde naam Negometrix, uitsluiting?

Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? I

Kern van dit geschil is de vraag of op grond van de aanbestedingsstukken voldoende duidelijk was dat de inschrijfbiljetten en –staten behorend bij het bestek zoals op 6 november 2019 op TenderNed gepubliceerd onder categorie (iii) Nota van Inlichtingen, dienden te worden gebruikt bij het doen van een inschrijving en dus niet de inschrijfbiljetten en -staten met behorende bij het bestek dat deel uitmaakte van de documenten zoals op 16 oktober 2019 op TenderNed gepubliceerd onder het categorie (ii) Aanbestedingsdocumenten. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 9 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2077)
Samenvatting: Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? I

Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? II

De inschrijving van eiseres voldoet niet aan de Nota van Inlichtingen van 6 november 2019 (hierna: NvI). De aanbestedende dienst heeft om die reden haar inschrijving ongeldig verklaard en terzijde gelegd. De kern van het geschil is of het voldoende duidelijk was dat de inschrijving van eiseres aan de NvI moest voldoen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 9 maart 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:2079)
Samenvatting: Bestekwijziging op TenderNed duidelijk voor nauwkeurig oplettende inschrijver? II

Vrees tot niet-nakoming ongegrond

In augustus 2019 heeft de Gemeente Schiedam (hierna: de Gemeente) een aankondiging gedaan met betrekking tot de Europese openbare aanbesteding voor het ombouwen en onderhouden van parkeerautomaten (hierna: de opdracht). Doel van de aanbestedingsprocedure is het sluiten van een overeenkomst, voor onder meer het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan parkeerautomaten, ombouwwerkzaamheden voor pinterminals en werkzaamheden voor (het invoeren van) kentekenparkeren. In onderhavig geschil is de vraag aan de orde of de Gemeente de gunningsbeslissing mocht intrekken, omdat zou zijn gebleken dat de winnaar van de aanbestedingsprocedure niet zou kunnen nakomen. De rechtbank acht dat dit niet het geval is. (Rechtbank Rotterdam 10 maart 2020, nr. C/10/589331/KG ZA 20-16, ECLI:NL:RBROT:2020:2253)
Samenvatting: Vrees tot niet-nakoming ongegrond

Uitgebreid nader onderzoek

Growepa (verliezende inschrijver) stelt in dit kort geding lag dat Avri in de aanbestedingsleidraad de eis heeft gesteld dat de inschrijver als verantwoordelijke onderneming minimaal twee opdrachten van het snoeien van minimaal 5500 bomen per opdracht op jaarbasis naar tevredenheid van de opdrachtgever heeft uitgevoerd en dat zij gerede twijfel heeft of Boomtotaalzorg, aan wie de opdracht voorlopig is gegund, daaraan wel voldoet. Nu Avri daarnaar onvoldoende onderzoek heeft verricht en Growepa op basis van haar reeds verrichte onderzoek ervan is overtuigd dat Boomtotaalzorg niet voldoet, dient de zaak te worden aangehouden om nog verder onderzoek te verrichten, althans dient de voorlopige gunningsbeslissing te worden ingetrokken. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 4 februari 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1494)
Samenvatting: Uitgebreid nader onderzoek

Wezenlijke wijziging inschrijving en wijziging gunningscriteria

Dit geschil heeft betrekking op een wezenlijke wijziging van een inschrijving na het sluiten van de inschrijftermijn. Daarnaast is het laten vervallen van een gunningscriterium gedurende de aanbestedingsprocedure in dit geval niet in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 10 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1630)
Samenvatting: Wezenlijke wijziging inschrijving en wijziging gunningscriteria

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie