Wat is het verschil tussen inkopen en Europees aanbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Inkopen en aanbesteden zijn twee begrippen die nauw met elkaar verweven zijn. Aanbesteden is een specifieke methode om in te kopen. Aanbesteden is een afgewogen wijze om te komen tot contractering van een geschikte contractpartner met het meest geschikte product (dienst/werk) tegen de meest gunstige prijs, waarbij de prijs/kwaliteit verhouding een belangrijke factor is.

Het inkoopproces kan ingedeeld worden in 3 fasen. Binnen elk van de fasen kunnen meerdere stappen worden onderscheiden die successievelijk worden doorlopen:

  1. voorbereiden opdracht
  2. doorlopen aanbestedingsprocedure
  3. uitvoering opdracht

De term 'aanbesteden' wordt vaak gebruikt voor dat gedeelte van het inkoopproces dat gaat over het specificeren, selecteren en contracteren, ook wel de sourcingsfase geheten.

Een openbare aanbesteding begint met een openbare aankondiging van een opdracht. Alle geïnteresseerde partijen kunnen in beginsel een offerte indienen. Het komt ook voor dat alleen degenen die voldoen aan bepaalde geschiktheidseisen (eisen aan de ondernemer/onderneming)een offerte mogen indienen.

Europees aanbesteden is een vorm van aanbesteden volgens door de Europese Unie voorgeschreven procedures. Deze gelden voor alle overheden en nutssectoren in de Europese Unie. De regels en procedures zijn vastgelegd in 3 Richtlijnen:

  • Klassieke overheid: Het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU)
  • Water, energievoorziening, vervoer en post: Het gunnen van opdrachten door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU)
  • Concessies: De gunning van concessies (2014/23/EU)

Deze Richtlijnen zijn in Nederland omgezet in de Aanbestedingswet 2012. De Richtlijnen zijn van toepassing zodra drempelbedragen (zie vraag 5 van metrolijn 2) voor werken, leveringen, diensten of concessies worden overschreden. Voor inkopen boven dit drempelbedrag moet een aanbestedende dienst één van de voorgeschreven inkoopprocedures hanteren en zich houden aan de 4 beginselen (pijlers) van de Europese aanbestedingswetgeving:

  • non-discriminatie (naar nationaliteit)
  • gelijke behandeling (objectiviteit)
  • transparantie
  • proportionaliteit

De Aanbestedingswet 2012 bevat daarnaast een aantal voorschriften (deel 1) voor inkopen onder de drempelbedragen. Zo dient u in het geval van werken verplicht het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) toe te passen en bij elke inkoop de Gids Proportionaliteit. Voor zover de Aanbestedingswet 2012 niets regelt moeten procedures onder de drempel in ieder geval voldoen aan de voornoemde beginselen en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur.

Dossier: Europese richtlijnen
Dossier: Aanbestedingswet 2012