Marktontmoeting Circulaire Kantoorinrichting - verslag 11 december 2018

Toon pagina in menu

Een zinvolle ontmoeting tussen twee werelden die nog veel van elkaar kunnen, willen én moeten leren op weg naar circulariteit. Zo laat zich in het kort de vierde bijeenkomst beschrijven van het PIANOo-leernetwerk circulaire kantoorinrichting, op 11 december 2018 in de New World Campus in Den Haag. De persoonlijke kennismaking tussen marktpartijen en inkopende partijen levert meer begrip op voor elkaars positie.

Deelnemers Marktontmoeting leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting

Partnership

Marktpartijen geven 'gouden tips' op 4 thema’s: levensduurverlenging, nieuw circulair meubilair, verdienmodellen en ketensamenwerking. Eén van de rode draden in die tips, is dat de producenten van kantoormeubilair hopen op meer partnership met overheidsdiensten. Met zo’n partnership wordt de prikkel voor marktpartijen groter om zo duurzaam mogelijk te handelen en écht werk te maken van circulariteit, is de gedachte.

Enkele andere tips die marktpartijen geven:

  • Stimuleer ketensamenwerking. Door de aard en inrichting  van de inkoopprocessen bij de overheid, worden lang niet alle duurzame en circulaire kansen verzilverd. Met name kleinere spelers krijgen bijvoorbeeld moeilijk toegang tot de kantoorvloeren van de overheid. Dit kan beter benut worden door ketensamenwerking bij de grote leveranciers af te dwingen.
  • Benader het inkoopproces vanuit het resultaat: stel een drempelbedrag vast en laat marktpartijen daarbinnen zo creatief mogelijk zoeken naar de meest duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen.     
  • Knip inkoopopdrachten op in meerdere percelen, zodat specialisten in bijvoorbeeld duurzame bureaustoelen ook mee kunnen doen. Aanbestedingen gaan vaak over stoelen én tafels in één perceel. Dat zet de markt op slot en  experts vallen hierdoor buiten de boot.
  • Koop geen kantoorinrichting in, maar maak er gebruik van. Het meubilair blijft dan in eigendom van de producent en die heeft er dan belang bij de levensduur maximaal uit te nutten. Aan het einde van de levensduur is de producent bovendien verantwoordelijk voor de juiste verwerking van het meubilair.       

Méér doen met minder mensen

In een viertal break-out sessies zijn aan de hand van stellingen levensduurverlenging, nieuw circulair meubilair, verdienmodellen en ketensamenwerking intensief bediscussieerd door inkopers en marktpartijen. In die discussies komt ook naar voren dat het aanbod van duurzaam en circulair kantoormeubilair snel toeneemt, maar dat vraag en aanbod elkaar nog niet naadloos vinden. Bekeken vanuit het perspectief van de overheid is de ambitie  er wel, maar is de uitvoering soms lastig. Zo geeft een inkoper van een provincie aan: "We zien heus wel dat het beter moet en beter kan, maar we moeten het op onze afdeling met steeds minder mensen doen. En dus gooien we steeds meer in 1 pakket, want als je er bijvoorbeeld twee aanbestedingen van maakt, dan is dat gewoon te duur en komen we er niet uit."

Reserveonderdelen

Ook vanuit de industrie is veel verbetering mogelijk. Inmiddels heeft een groot deel van de Nederlandse kantoormeubelbranche zich middels een convenant achter de principes van de circulaire economie geschaard. Geen overbodige luxe, blijkt in de discussies over ketensamenwerking, want er is nog een wereld te winnen. Bij bijvoorbeeld het refurbishen van meubilair is de (hoge) prijs die wordt gerekend voor reserveonderdelen door de oorspronkelijke fabrikanten een serieuze hindernis. Ook het uitwisselbaar maken van onderdelen kan een belangrijke stap vooruit zijn. Afspraken hierover met de branche zijn zeer welkom.        

"Kom van je stoel af en durf te vragen!"

Ook gaan er veel dingen goed. Zo komen er steeds meer tools die helpen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen. Een voorbeeld hiervan is het platform INSIDE/INSIDE dat het eenvoudig maakt om de milieu-impact van interieurelementen in kaart te brengen en schaduwkosten gedurende de gehele levensduur te berekenen. Ook marktconsultaties worden steeds meer gezien als belangrijke mogelijkheid om beter beslagen ten ijs te komen bij het verduurzamen van kantoorinterieur. Dit geheel conform de 'gouden tip' aan de inkopers van Peter Bas Cremers van Refurbisher Looops: "Kom van je stoel af en durf te vragen!"

Insideinside.nl 

Leernetwerk circulaire kantoorinrichting 2019

In 2019 komt er een vervolg op het leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting.

Programma Klimaatneutraal en Circulair Inkopen 

Het Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting is onderdeel van het programma Klimaatneutraal en Circulair Inkopen, dat gefinancierd wordt uit de Klimaatgelden uit het regeerakkoord. Het programma bestaat naast 10 leernetwerken uit expertondersteuning en effectmeting op het gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen