Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 19

09-05-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 5 uitspraken, waarvan 1 Europese uitspraak op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Rechtsverwerking

Het gaat hier om een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voor de levering van datacentercapaciteit en dienstverlening. Partij X vordert intrekking van het voornemen van ProRail om de opdracht aan T-Systems te gunnen, omdat T-Systems volgens partij X niet aan een van de geschiktheidseisen voldoet. Het beroep van ProRail en T-Systems op rechtsverwerking slaagt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 2 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1780)
Samenvatting: Rechtsverwerking

Proportionaliteit geschiktheidseisen en laagste prijs

In dit geschil komt de vraag aan de orde of gegund mag worden op basis van laagste prijs en de vraag of sprake is van kunstmatige beperking mededinging (ontoelaatbare/disproportionele geschiktheidseis). (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 4 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:1963)
Samenvatting: Proportionaliteit geschiktheidseisen en laagste prijs

Aanvullen motivering gunningsbeslissing

In dit geschil gaat het om de vraag of een inschrijving al dan niet terecht ongeldig is verklaard en of de motivering van de gunningsbeslissing 9en de aanvulling daarvan) afdoende was. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5486)
Samenvatting: Aanvullen motivering gunningsbeslissing

Definitieve gunning tijdens opschortende termijn

Vaststaat dat de gemeenten, ondanks het bij inleidende dagvaarding van 14 november 2017 door Multidag (nog tijdens de opschortende termijn van artikel 2.127, eerste lid van de Aanbestedingswet 2012 (de ‘Alcatel-termijn’) aanhangig gemaakte kort geding, op 17 november 2017 daadwerkelijk tot definitieve gunning en contractering zijn overgegaan. Leidt dit tot vernietiging van de aanbestedingsprocedure? (Hof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:2652)
Samenvatting: Definitieve gunning tijdens opschortende termijn

Schade door beoordelingsfout

Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 27 april 2016, European Dynamics Luxembourg e.a./EUIPO (T‑556/11). (HvJEU 3 mei 2018, C-376/16, ECLI:EU:C:2018:299)
Samenvatting: Schade door beoordelingsfout

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie