Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 21

20-05-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week is er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 4 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Verkeerde scorematrix gebruikt bij voorlopige gunningsbeslissing

De aanbestedende dienst ([naam Stichting] (hierna: de Stichting)) heeft een voorlopige gunningsbeslissing gestuurd aan [naam bedrijf 1] op 10 maart 2020. Eén dag voor het verlopen van de bezwaartermijn heeft de Stichting een nadere motivering verzonden aan [naam bedrijf 1]. In de e-mail aan [naam bedrijf 1] van 30 maart 2020 heeft de Stichting vermeld dat de eerdere scorematrix, de verkeerde matrix betrof en dat de voorlopige gunningsbeslissing is genomen op basis van de scorematrix die in deze e-mail is bijgevoegd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de voorlopige gunningsbeslissing van 10 maart 2020 is gebaseerd op een beoordeling door de beoordelingscommissie waarbij is afgeweken van de vooraf bekendgemaakte beoordelingsmethodiek. Dit gebrek rechtvaardigt een herbeoordeling van alle inschrijvingen. (Voorzieningenrechter Rechtbank-Midden Nederland 14 mei 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:1839)
Samenvatting: Verkeerde scorematrix gebruikt bij voorlopige gunningsbeslissing

Vergoeding meerwerk en uitvoeringstermijn

Eiseres heeft een aanbestedingsprocedure van de Gemeente gewonnen. De Gemeente heeft de opdrachtbrief gericht aan de oude naam van eiseres. Volgens eiseres heeft de Gemeente de opdracht niet tijdig aan haar gegund, waardoor de opleveringsdatum niet gehaald kon worden en is de Gemeente aansprakelijk voor de meerwerkkosten. (Rechtbank Amsterdam 15 april 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2323)
Samenvatting: Vergoeding meerwerk en uitvoeringstermijn

Voldoen de aanbestedingsstukken aan de hieraan gestelde eisen, ex. art. 2.76 Aw 2012?

De aanbestedende dienst ([naam Stichting] (hierna: de Stichting)) heeft aangegeven in de nota van inlichtingen van 4 december 2019 dat bij de mogelijkheid om alternatieve producten en prijzen aan te bieden ‘alleen minimale gelijkwaardige alternatieven aangeboden mogen worden’. In geschil staat de vraag centraal of de aanbestedingsstukken voldoen aan het gestelde in art. 2.76 lid 4 Aw 2012. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verwijzing naar een uniek product van een bepaald merk onvoldoende is om in dit geval als technische minimumeis te kunnen gelden. Het was in dit geval goed mogelijk om een beschrijving op te nemen in de technische eisen. De Stichting moet de opdracht heraanbesteden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 14 mei 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:2612)
Samenvatting: Voldoen de aanbestedingsstukken aan de hieraan gestelde eisen, ex. art. 2.76 Aw 2012?

SPO verklaring, geschiktheidseis of uitvoeringseis?

Tussen partijen is in geschil of de GE4 SPO verklaring een geschiktheidseis of een uitvoeringseis betreft. Door [naam bedrijf 1] wordt gesteld dat het gaat om een uitvoeringseis, terwijl [naam regio] (hierna: de Regio; de aanbestedende dienst) van mening is dat het een geschiktheidseis betreft. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 25 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:2405)
Samenvatting: SPO verklaring, geschiktheidseis of uitvoeringseis?

Ambtshalve ingestelde nationale beroepsprocedure en de regels van het Unierecht

Onderhavig verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend in het kader van een geding tussen T‑Systems Magyarország Zrt. (hierna: T‑Systems) en BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (hierna: BKK) enerzijds en de Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (arbitragepanel voor overheidsopdrachten van de aanbestedingsautoriteit, Hongarije; hierna: arbitragepanel) anderzijds betreffende boetes die aan eerstgenoemde zijn opgelegd vanwege de wijziging van hun lopende overeenkomst, zonder dat er nieuwe aanbestedingsprocedures waren uitgeschreven. (HvJEU 14 mei 2020, nr. C‑263/19, ECLI:EU:C:2020:373)
Samenvatting: Ambtshalve ingestelde nationale beroepsprocedure en de regels van het Unierecht

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie