Technische en beroepsbekwaamheid

Toon pagina in menu

Antwoord:

In de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.93) is limitatief een aantal bewijsmiddelen opgesomd dat een aanbestedende dienst mag vragen om de technische of beroepsbekwaamheid van een gegadigde of inschrijver te toetsen:

  • Referenties (voor werken 5 jaar, voor leveringen en diensten 3 jaar). De referenties zijn een belangrijk middel om vast te stellen of de opdracht daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
  • Referenties worden gevraagd voor de kerncompetenties (competenties die van essentieel belang zijn voor de specifieke opdracht).
  • Overzicht van personeel. Men kan vragen naar een overzicht van het opleidingsniveau of een overzicht van het totaal aantal personeelsleden en de personeelsleden die de opdracht uitvoeren. Cv's kunnen in dit stadium ook gevraagd worden maar dan kunnen ze niet meer gevraagd worden als gunningscriterium. Indien wordt gevraagd naar de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting, dan kan de gemiddelde personeelsbezetting van de afgelopen 3 jaar worden gevraagd.
  • Technische uitrusting. Dit is van belang indien de leverancier gebruik gaat maken van bepaalde hulpmiddelen, technieken, materialen enzovoort Een overzicht van deze hulpmiddelen, toegespitst op het onderwerp van de aanbesteding laat zien dat de leverancier de aard van de opdracht begrijpt.
  • Monsters en dergelijke. Bij leveringen van producten kunnen monsters, beschrijvingen en foto's gevraagd worden.
  • Vermelding van systemen voor het beheer van de toeleveringsketen en de traceersystemen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om systemen die de hoofdaannemer in staat stellen om overzicht te houden op de gehele keten van onderaannemers of waarmee hij de status van bestellingen kan volgen.
  • Onderwijs- en beroepskwalificaties. Dit kan worden verlangd van de dienstverlener, de aannemer of van het leidinggevend personeel van de onderneming. Deze kwalificaties mogen alleen gevraagd worden indien dit subject niet als gunningscriterium wordt toegepast.
  • Maatregelen met betrekking tot milieubeheer. Een verklaring over de te nemen maatregelen dient de marktpartij te kunnen overleggen.
  • Outillage, materieel en de technische uitrusting. Er kan van marktpartijen een verklaring worden gevraagd welk materiaal zij zal inzetten in het kader van de opdracht.
  • Onderaanneming. Er kan van marktpartijen een verklaring worden gevraagd welk deel zij in onderaanneming zal geven.. 

Alle eisen moeten voldoen aan de uitgangspunten die onder geschiktheidseisen staan.

Dossier: Aanbestedingswet 2012

Terug naar de hoofdvraag: Geschiktheidseisen

Icoon metrokaart 6  Terug naar de metrokaart