Wie vallen er onder de definitie van ‘personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ in de zin van art. 2.82 Aw?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Op grond van de Aanbestedingswet mag deelname aan een gunningsprocedure worden voorbehouden aan ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, mits ten minste 30% van diens werknemers gehandicapt of kansarm is (artikel 2.82). De wet zelf definieert deze nieuwe categorie ‘kansarmen’ niet. De Memorie van Toelichting zegt hierover het volgende:

‘Gehandicapten en «kansarmen» worden in Nederland vaak aangeduid als «personen met een afstand tot de arbeidsmarkt». In het kader van artikel 2.82 moet onder «gehandicapten» en «kansarmen» in elk geval worden verstaan die personen die onder de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten vallen. De doelgroep van deze wet omvat:

  • mensen die onder de Participatiewet vallen en geen wettelijk minimumloon kunnen verdienen,
  • mensen met een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening,
  • Wajongers met arbeidsvermogen en
  • mensen met een baan in het kader van de Wet inschakeling werkzoekenden of met een in- en doorstroombaan (ID-baan).

Daarnaast kan onder gehandicapten en kansarmen ook worden begrepen personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze opsomming is niet limitatief.

Dat de ID-baan (het Besluit in- en doorstroombanen) vervallen is per 1 januari 2004, betekent dat er geen nieuwe ID-banen meer tot stand gebracht kunnen worden. Dat het daarnaast zou betekenen dat mensen met oorspronkelijke ID-banen die inmiddels ‘regulier’ in dienst zijn genomen (binnen dezelfde organisatie) niet meer onder de doelgroep gerekend kunnen worden in de zin van de Aw, ligt gelet op de tekst van de Memorie van Toelichting niet voor de hand.

Icoon metrokaart lijn 3  Terug naar de metrokaart