Aandachtspunten voor ondernemers - UEA

Toon pagina in menu

Een ondernemer treft het interactieve pdf van het UEA aan als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Een publieke opdrachtgever (in het UEA een aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit) heeft daaraan voorafgaand een aantal gegevens ingevoerd en een aantal keuzes gemaakt. Vervolgens is het document beveiligd (vergrendeld) en toegevoegd aan de aanbestedingsstukken. Door de keuzes en de beveiliging zijn alleen de vragen zichtbaar die relevant zijn voor de betreffende aanbesteding. Een ondernemer dient vervolgens de gevraagde informatie aan te leveren. Het uiteindelijke aantal pagina’s varieert daardoor afhankelijk van de gestelde uitsluitingsgronden en de daarop gegeven antwoorden.

Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan.

Downloaden
Deel I Gegevens procedure en aanbestedende dienst
Deel II Gegevens ondernemer 
Deel III Uitsluitingsgronden
Deel IV Selectiecriteria
Deel V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden
Deel VI Slotopmerkingen

Downloaden

Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve pdf-document van het UEA moet u het document direct opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Na het downloaden kunt u het document via uw computer openen met Acrobat Reader. In dat geval werken de beveiliging en de uitgrijsfuncties die zijn opgenomen in de interactieve pdf het beste.

Deel I Gegevens procedure en aanbestedende dienst

In deel I vindt u gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven). Dit deel wordt door aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit ingevuld. De tekst hiervan staat vast.

Deel II Gegevens ondernemer

II A

Ter identificatie van de ondernemer dienen de sub II A gevraagde gegevens ingevuld te worden. Bij voorkeur wordt het KvK nummer opgegeven. Als een ondernemer alleen een BTW-nummer heeft kan dat ingevuld worden. Indien beide niet van toepassing, dan dient indien vereist en toepasselijk een ander nationaal identificatienummer te worden vermeld.
Een ondernemer dient aan te geven of hij valt in de categorie 'micro-, kleine of middelgrote onderneming'. In welke categorie een ondernemer kan vallen is beschreven in de noot.

 • Voorbehouden opdrachten
  De vraag over of de ondernemer een sociale onderneming is, hoeft alleen beantwoord te worden als de publieke opdrachtgever in de aankondiging van de opdracht heeft aangegeven dat de opdracht is voorbehouden aan een sociale onderneming. Als dat het geval is dienen ook de vervolgvragen beantwoord te worden.
   
 • Erkenningsregeling
  Als een procedure voor een speciale-sectorbedrijf wordt gevolgd, moet de ondernemer bij de vraag over de erkenningsregeling invullen of hij wel of niet is opgenomen op een lijst van erkende ondernemers of dat deze vraag niet van toepassing is (er bestaat voor de betreffende type opdracht geen erkenningsregeling bij het betreffende speciale sectorbedrijf).
   
 • Wijze van deelneming
  Als een ondernemer de vraag of hij samen met anderen deelneemt aan de aanbestedingsprocedure met 'ja' beantwoordt, dient hij de vervolgvragen te beantwoorden.
  Onder ‘deelnemen met anderen’ wordt hier verstaan een combinatie, consortium, joint venture, e.d. ofwel al die vormen waarbij alle deelnemers gezamenlijk en ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de aanbestede opdracht.
  Onder de ‘wijze van deelneming’ wordt derhalve niet verstaan het deelnemen met gebruikmaking van onderaannemer(s). Bij de inzet van onderaannemers geldt het gestelde in deel II C en/of deel II D.
  Let op: Alle deelnemende ondernemer(-s) moeten elk een UEA in te dienen.
   
 • Percelen
  Als in de aankondiging van de opdracht meerdere percelen te onderscheiden zijn moet de ondernemer aangeven op welke van de percelen hij wil inschrijven.

II B

Dit deel II B dient alleen ingevuld te worden als de onderneming vertegenwoordigd wordt door een ander of anderen dan de persoon waarvan de vertegenwoordigingsbevoegdheid al uit het KvK Handelsregister blijkt. Indien er meer personen dienen te worden opgegeven, is hiervoor de ruimte. Bij de vraag “Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging…..” kan de ondernemer de vorm, reikwijdte en doel van de vertegenwoordiging aangeven op welke wijze men bevoegd is de ondernemer te vertegenwoordigen, bijvoorbeeld door middel van een volmacht; en welke beperkingen hiervoor eventueel gelden.

II C

Hier wordt gevraagd of een ondernemer een beroep doet op een derde (bijvoorbeeld een onderaannemer) om te kunnen voldoen aan de door een aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit gestelde geschiktheidseisen (financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid) en eventuele criteria en regels in het kader van de selectie bij een niet-openbare procedure, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog of innovatiepartnerschap.

Als een ondernemer de vraag met 'ja' beantwoordt, dient van (al) de ondernemers waarop een beroep wordt gedaan om aan de geschiktheidseisen te voldoen een afzonderlijk rechtsgeldig ondertekend UEA te worden verstrekt. Hierin dient ingevuld te worden:

 • Deel II A Gegevens over de ondernemer
 • Deel II B Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer
 • Deel III Uitsluitingsgronden

Vervolgens – waar nodig - de ondertekening onder deel VI

II D

Alleen als een aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit hier expliciet in de aanbestedingsstukken om vraagt, dient de ondernemer aan te geven of hij van plan is een deel van de aanbestede opdracht in onderaanneming te geven en welke onderaannemer(-s) dit dan betreft. Dit zijn dus onderaannemers waarop geen beroep gedaan wordt ten behoeve van de geschiktheidseisen zoals bedoeld in II C.

Van deze onderaannemers dient de informatie te worden verstrekt als gevraagd in deel II A, deel  II B en III.

Deel III Uitsluitingsgronden

In dit deel staan de uitsluitingsgronden uit de artikelen 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 opgesomd. Een aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit heeft aangegeven welke uitsluitingsgronden in de concrete aanbesteding van toepassing zijn. Alleen die vragen die op de betreffende uitsluitingsgronden betrekking hebben verschijnen in beeld. In het UEA staan default aangevinkt de voor de ondernemer positieve beantwoording (een uitsluitingsgrond is niet van toepassing) Een ondernemer dient de vragen naar waarheid te beantwoorden en kan de antwoorden aanpassen aan zijn eigen situatie. Het interactieve pdf biedt ruimte voor toelichting.
In de genoemde wetsartikelen staan de (terugkijk)termijnen waarop de uitsluitingsgronden zien.

 • III A
  In III A staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op een aantal typen strafrechtelijke veroordelingen.
  Indien een ondernemer aangeeft dat één of meer van de uitsluitingsgronden van toepassing zijn op hem, dient hij nadere informatie op te geven over de strafrechtelijke veroordeling en indien van toepassing over de genomen “self cleaning” maatregelen. Van self cleaning maatregelen kan sprake zijn als hij eventuele schade heeft vergoed, als hij actief heeft meegewerkt met de onderzoekende autoriteiten of als hij concrete maatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verder wangedrag of verdere  fouten te voorkomen, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie.
   
 • III B
  In III B staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op het door een ondernemer niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van belastingen en/of sociale premies. Een ondernemer kan de hier gestelde vraag met 'ja' of 'nee' beantwoorden.
  Indien een ondernemer verklaart niet voldaan te hebben aan zijn verplichtingen met betrekking tot het betalen van belastingen en/of sociale premies, dan dient de ondernemer de vragen a tot en met d te beantwoorden.
   
 • III C
  In III C staan de uitsluitingsgronden die betrekking hebben op een aantal nader genoemde gedragingen en/of persoonlijke omstandigheden van de ondernemer.
  Indien een ondernemer verklaart dat één of meer van de genoemde gronden van toepassing zijn, kan hij aan de hand van de gestelde nadere vragen een omschrijving geven van de betreffende situatie en zijn genomen (self-cleaning) maatregelen. Van self cleaning maatregelen kan sprake zijn als hij eventuele schade heeft vergoed, als hij actief heeft meegewerkt met de onderzoekende autoriteiten of als hij concrete maatregelen heeft genomen die geschikt zijn om verder wangedrag of verdere  fouten te voorkomen, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie.

  Let op: met betrekking tot de gronden “valse verklaring” en “onrechtmatige beïnvloeding” worden deze vragen niet gesteld. Deze gronden zien op de aanbesteding zelf.

Deel IV Selectiecriteria

Bedoeld worden geschiktheidseisen zoals vermeld in de Aanbestedingswet 2012.
Als er in de aanbestedingsstukken eisen worden gesteld aan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer, aan zijn technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (zijn geschiktheid) en / of aan zijn beroepsbevoegdheid, dan geeft de ondernemer hier aan of hij eraan voldoet.

Deel V Beperking van het aantal gekwalificeerde gegadigden

Een ondernemer dient deel V alleen in te vullen als de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit ervoor heeft gekozen onder de niet uitgesloten en geschikte ondernemers een nadere selectie uit te voeren. Dit kan alleen het geval zijn in een niet-openbare procedure, mededingingsprocedures met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap. De wijze waarop deze nadere selectie plaatsvindt moet beschreven zijn in de aanbestedingsstukken.

Deel VI Slotopmerkingen

Dit deel dient door de ondernemer ingevuld en – tenzij een aanbestedende dienst anderszins heeft aangegeven - ondertekend te worden. Een digitale handtekening is niet mogelijk. De ondernemer dient, na het UEA ingevuld te hebben, deze uit te printen, te ondertekenen en te scannen. Vervolgens dient het gescande document bij de inschrijving te worden gevoegd.

Let op: Als een ondernemer alleen gezamenlijk met (een) andere(-n) bevoegd is de ondernemer te vertegenwoordigen, is er voor deze perso(o)n(en) ruimte om het UEA ook te tekenen.