Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 7

15-februari-2017 | bron: IBR

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

Door na te laten in de motivering van de voorlopige gunningsbeslissing de scores van de winnende inschrijver ten aanzien van elk van de subgunningscritria te vermelden, heeft de gemeente de voorlopige gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd (Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland 2 februari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:376).
Samenvatting: Gunningsbeslissing onvoldoende gemotiveerd

Gebruik e-mailberichten voorgeschreven (I)

Het geschil van partijen spitst zich toe op de vraag of het gebruik van e-mailberichten als eerste stap in het inhuurproces voorgeschreven is in de aanbestedingsstukken (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1199).
Samenvatting: Gebruik e-mailberichten voorgeschreven (I)

Gebruik e-mailberichten voorgeschreven (II)

Partijen twisten over de juistheid van de beoordeling van de inschrijving van Randstad. Het geschil van partijen spitst zich in dit verband toe op de vraag of het gebruik van e-mailberichten als eerste stap in het inhuurproces is voorgeschreven in de aanbestedingsstukken (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 1 februari 2017, nr. C/09/520618, ECLI:NL:RBDHA:2017:1190).
Samenvatting: Gebruik e-mailberichten voorgeschreven (II)

Openbaredienstverplichting

Dit geschil heeft betrekking op de verlening onderhandse concessie van het hoofdrailnet aan NS. Appellanten betogen dat artikel 1.9 van de Aw aan onderhandse aanbesteding van de concessie van het HRN in de weg staat (College van Beroep voor het bedrijfsleven 9 februari 2017, nr. 15/506, ECLI:NL:CBB:2017:21).
Samenvatting: Openbaredienstverplichting

Beoordeling kwalitatieve subgunningscriteria

Kern van het onderhavige geschil betreft de beoordeling van de inschrijving van Dura Vermeer voor wat betreft verschillende subgunningscriteria en de motivering van de gunningsbeslissing (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 februari 2017, nr. C-09-521993-KG ZA 16-1415, ECLI:NL:RBDHA:2017:1205).
Samenvatting: Beoordeling kwalitatieve subgunningscriteria

Relatieve beoordelingssystematiek

Een relatieve beoordelingssystematiek is niet enkel op grond van haar relatieve karakter strijdig met het gelijkheids- of transparantiebeginsel. Het hangt af van de wijze waarop een bepaalde beoordelingssystematiek in het concrete geval is ingericht of toegepast, of zij, mede in verband met haar relatieve karakter, in strijd komt met de (genoemde) beginselen van het aanbestedingsrecht (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 13 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1182).
Samenvatting: Relatieve beoordelingssystematiek

Proportionaliteit risico- en aansprakelijkheidsverdeling

De kern van het geschil in hoger beroep betreft de vraag of de wijze waarop in de aanbesteding het risico van de opdracht is verdeeld, proportioneel is (Hof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:260).
Samenvatting: Proportionaliteit risico- en aansprakelijkheidsverdeling

Dossier Jurisprudentie
In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie