Basiscursus Aanbesteden van werken

| Bron: CROW  

Het kiezen van een aannemer voor gww-projecten gebeurt meestal via een aanbesteding. Tijdens deze cursus doet u de basiskennis op die nodig is voor zorgvuldige, transparante en objectieve inrichting van het proces van aanbesteden. Deze cursus is volledig in lijn gebracht met de gewijzigde aanbestedingswet en ook krijgen het ARW 2016 en de gewijzigde Gids Proportionaliteit aandacht.

Voor wie?

De cursus is gericht op zowel aanbestedende diensten/opdrachtgevers (die de aanbesteding organiseren) als op inschrijvers/aannemers (die mee doen aan een aanbesteding) als op adviseurs die één van deze beide partijen ondersteunen. De casuïstiek die in de cursus wordt gebruikt is gericht op de gww-sector (groen, bodem, infra, openbare ruimte, kunstwerken, water, wegen).
De cursus is bedoeld voor professionals die:

 • Daadwerkelijk (aan de kant van de aanbesteder of inschrijver) onderdelen van het aanbestedingsproces uitvoeren (maken van keuzes, opstellen van documenten, etc).
 • Vanuit beleidsmatig oogpunt willen beschikken over basiskennis op het gebied van aanbesteden van werken.
 • Vanuit management perspectief willen beschikken over basiskennis op het gebied van aanbesteden van werken.

De cursus richt zich op deelnemers die nog geen of weinig ervaring hebben met inkoop of aanbesteden (van werken).  Gewenst werk- en denkniveau is minimaal mbo-4, bij voorkeur hbo niveau. Beschikt u al wel over enige ervaring met / basiskennis over aanbesteden maar wilt u die basis verstevigen? Kies dan voor de Verdiepingscursus Aanbesteden van werken.

Wat leert u?

Tijdens deze cursus leert u de basisprincipes rondom aanbesteden.
 Leerdoelen van deze cursus zijn:

 • De meeste voorkomende termen en begrippen op het gebied van aanbesteden (her)kennen.
 • Het kunnen onderscheiden van de meest voorkomende aanbestedingsprocedures en het verschil daartussen weten.
 • Inzicht krijgen in de te nemen stappen van de meest voorkomende aanbestedingsprocedures en deze ook kunnen toepassen.
 • Het belang van samenhang tussen samenwerkingsvorm en bouworganisatievorm en contractvorm en aanbestedingsvorm zien/weten/begrijpen.
 • Het onderscheid weten tussen uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
 • Het kunnen beoordelen van geschiktheidseisen, herkennen van de juistheid en compleetheid daarvan.
 • Verschil weten en uitleggen wat onderdeel van de inschrijving moet zijn (inschrijvingsvereisten zowel t.b.v. geschiktheidseisen als kwaliteitsdeel) en wat als bewijslast moet worden gezien.
 • Rechten en plichten van inschrijver en aanbesteder weten.
 • Kunnen afwegen van het meest passende gunningscriterium is.
 • Het principe van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) begrijpen.
 • Weten dat er 2 methoden zijn voor kwalitatieve beoordeling (gunnen op waarde + punten).
 • Het belang van toepassen risicomanagement in aanbestedingsproces begrijpen.
 • Weten waar je in het aanbestedingsproces rekening moet houden met risico’s.

Programma

Het programma duurt 1 dag en volgt qua opbouw en volgorde de leerdoelen zoals deze hierboven zijn omschreven. De ochtend wordt besteed aan de eerste vier leerdoelen, de overige leerdoelen komen aan bod tijdens de middag.

De cursus bestaat voor circa 70% uit behandeling van theorie door de docent. Circa 30% bestaat uit interactie tussen docent en deelnemers. In dat interactieve deel wordt van u gevraagd om diverse korte opdrachten uit te voeren.

Locatie

Van der Valk Hotel Eindhoven

Kosten

€ 595 exclusief btw.

Meer informatie en aanmelden

Basiscursus Aanbesteden van werken  op crow.nl.