Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 38

16-09-2020 | Bron: IBR  

In de week 38 zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 4 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Kwalificeert PA-stone als asfaltgranulaat?

Eiseres stelt zich op het standpunt dat B. - de winnaar van de aanbestedingsprocedure - ten onrechte in haar inschrijving asfaltgranulaat heeft gebruikt, waar het bestek dit uitdrukkelijk verbiedt. Eiseres heeft daarbij - onder meer - verwezen naar het bestek waarin is bepaald dat in het asfaltmengsel SMA-NL 8G+, geen asfaltgranulaat mag worden gebruikt. B. heeft ingeschreven met PA-stone dat een andere NEN-certificering heeft dan asfaltgranulaat. De voorzieningenrechter is van oordeel dat onder andere hieruit kan worden opgemaakt dat PA-stone niet kwalificeert als asfaltgranulaat en de vorderingen van eiseres moeten worden afgewezen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 28 augustus 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:4307)
Samenvatting: Kwalificeert PA-stone als asfaltgranulaat?

Inschakeling onderaannemers

De vraag die centraal staat is of T. de drie raamovereenkomsten met behulp van onderaannemers mag uitvoeren, ook al heeft hij zonder (de gebruikmaking van onderaannemers) ingeschreven, nu in het VNG Model Algemene Inkoop voorwaarden voor leveringen en diensten, die op de raamovereenkomsten van toepassing is, is bepaald dat een contractant na goedkeuring van de Gemeenten de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk mogen laten uitvoeren door derden/onderaannemers en in de Nota van Inlichtingen is aangegeven dat inschrijvers ervan mogen uitgaan dat de Gemeenten hun goedkeuring aan een daartoe strekkend verzoek niet op onredelijke gronden zullen onthouden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 7 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8877)
Samenvatting: Inschakeling onderaannemers

Leidt antwoord Nota van Inlichtingen tot verplichting nieuwe aanbesteding?

Bij de uitvoering van de overeenkomst die tot stand is gekomen naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure zijn partijen in geschil geraakt en is door de inschrijver O. de overeenkomst ontbonden. De vordering van O. strekt tot een bevel voor N. om een aan nieuwe aanbestedingsprocedure uit te schrijven en een nieuwe opdrachtnemer aan te stellen die de 84 werknemers van O. overneemt. De vraag is of N. daartoe is gehouden. O. stelt zich primair op het standpunt dat partijen een dergelijke verplichting zijn overeengekomen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 11 september 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:4374)
Samenvatting: Leidt antwoord Nota van Inlichtingen tot verplichting nieuwe aanbesteding?

Irreële inschrijving. Gunningscriterium Social Return on Investment

De Gemeente heeft in een aanbestedingsprocedure een ‘Social Return on Investment’ opgenomen als gunningscriterium. De opdracht is voorlopig gegund aan B die in de aanbestedingsprocedure de meeste punten gekregen, mede door een relatief hoog SROI-percentage van 15 procent. Volgens A kan B dit percentage niet waarmaken en dient haar inschrijving als irreële inschrijving terzijde te worden gelegd. (Rechtbank Den Haag 4 september 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8682)
Samenvatting: Irreële inschrijving. Gunningscriterium Social Return on Investment

Automatische afwijzing bij voorgestelde prijs nul?

De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of art. 2, lid 1, punt 5, van richtlijn 2014/24 aldus moet worden uitgelegd dat het een rechtsgrondslag biedt om de offerte van een inschrijver in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure af te wijzen op de enkele grond dat de in de offerte voorgestelde prijs nul euro bedraagt en de aanbestedende dienst geen financiële tegenprestatie verstrekt. (Hof van Justitie EU 10 september 2020, ECLI:EU:C:2020:685)
Samenvatting: Automatische afwijzing bij voorgestelde prijs nul?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie