Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 40

03-10-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitleg bepaling Earn Out-vergoeding

De onderhavige zaak betreft een overname van een bedrijf dat zich had ingeschreven door voor een aanbesteding voor het realiseren, ter beschikking stellen en beheren van een systeem, onder meer bestaande uit portofoons en een netwerk. In de koopovereenkomst was bepaald dat de koper een zogenaamde ‘Earn Out-vergoeding diende te voldoen, indien het over te nemen bedrijf de opdracht gegund zou krijgen. De inschrijver krijgt uiteindelijk een deel van, maar niet de volledig opdracht. Het geschil betreft de vraag of  de Earn Out al dan niet voldaan dient te worden. (Rechtbank Rotterdam 26 september 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:8060)
Samenvatting: Uitleg bepaling Earn Out-vergoeding

Naleving Aanbestedingswet 2012

Eiseres vordert de aanbesteder (Enexis) te gebieden de Aanbestedingswet 2012 na te leven bij het verstrekken van opdrachten die betrekking hebben op schoonmaakonderhoud van transformatorhuisjes en/of het exploiteren van wisselframes of andere reclameobjecten. Heeft Enexis het werk ten onrechte niet aanbesteed? (Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 21 september 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:4647)
Samenvatting: Naleving Aanbestedingswet 2012

Tegenstrijdigheden in aanbestedingsstukken

In dit geschil komt de vraag aan de orde of de aanbestedingsstukken op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze zijn geformuleerd en of alle behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte kunnen begrijpen en deze op dezelfde manier interpreteren, en anderzijds de aanbestedende dienst in staat is om metterdaad na te gaan of de offertes van de inschrijvers beantwoorden aan de criteria die op de betrokken opdracht van toepassing zijn. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 11 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11406)
Samenvatting: Tegenstrijdigheden in aanbestedingsstukken

Intrekking, heraanbesteding en wezenlijke wijziging

De gemeente besluit om haar aanbesteding in te trekken en gaat over tot een heraanbesteding.  Partijen twisten over de vraag of deze tweede aanbesteding voldoet aan de vereisten die gelden bij een heraanbesteding. Vraag is of sprake is van een wezenlijke wijziging. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 18 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:11407)
Samenvatting: Intrekking, heraanbesteding en wezenlijke wijziging

Beroep op rechtsverwerking slaagt (I)

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente Icare ten onrechte heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals Icare stelt en de gemeente betwist. Het meest verstrekkende verweer van de gemeente is dat Icare haar recht heeft verwerkt om zich alsnog op vermeende onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure te beroepen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 19 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3560)
Samenvatting: Beroep op rechtsverwerking slaagt (I)

Beroep op rechtsverwerking slaagt (II)

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente De Trans ten onrechte heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals De Trans stelt en de gemeente betwist. Het meest verstrekkende verweer van de gemeente is dat De Trans haar recht heeft verwerkt om zich alsnog op vermeende onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure te beroepen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 19 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3561)
Samenvatting: Beroep op rechtsverwerking slaagt (II)

Beroep op rechtsverwerking slaagt (III)

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeente GGZ ten onrechte heeft uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals GGZ stelt en de gemeente betwist. Het meest verstrekkende verweer van de gemeente is dat GGZ haar recht heeft verwerkt om zich alsnog op vermeende onregelmatigheden in de aanbestedingsprocedure te beroepen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 19 september 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:3562)
Samenvatting: Beroep op rechtsverwerking slaagt (III)

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie