Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 4 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: relatieve beoordelingsmethode, proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie, uitnodiging tot inschrijving op 24 december niet proportioneel en Best Value aanpak.

Klacht over relatieve beoordelingsmethode gegrond

De klacht ziet op een Europese openbare procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor Wmo vervoer. Geklaagd wordt dat de relatieve beoordelingsmethode bij twee subgunningscriteria in strijd is met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling en niet leidt tot de keuze van de economisch meest voordelige inschrijving. Bij de beoordeling van de klacht heeft de Commissie zich laten bijstaan door zes experts. De Commissie acht de klacht gegrond.

Advies 504: Klacht over relatieve beoordelingsmethode gegrond 

Uitnodiging inschrijving op 24 december niet proportioneel

De klacht ziet op een meervoudig onderhandse procedure voor een overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de ontwikkeling van een innovatielab. Geklaagd wordt, onder meer, over extreem korte termijnen in de kerstperiode, onvoldoende transparantie over het voorwerp van de opdracht, bevoordeling van de zittende dienstverlener en de beoordeling van de inschrijving van de ondernemer. De Commissie acht vier van de vijf klachtonderdelen gegrond.

Advies 582: Uitnodiging tot inschrijving op 24 december is niet proportioneel 

Proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie

De klacht ziet op een Europese niet-openbare procedure van een raamovereenkomst met één ondernemer voor sociale en andere specifieke diensten, te weten beveiligings- en receptiediensten. Geklaagd wordt dat de aanbesteder in strijd handelt met het proportionaliteitsbeginsel door 1) een te laag plafondbedrag voor de prijs te hanteren; 2) de consumentenprijsindexering te hanteren en 3) door de prijsindexatie te koppelen aan de behaalde KPI-score. De Commissie acht alle klachtonderdelen ongegrond, maar plaatst wel enkele kanttekeningen.

Advies 600: Proportionaliteit plafondbedragen en wijze van prijsindexatie 

Klacht over Best Value aanpak

De klacht ziet op Europese niet-openbare procedure voor een overheidsopdracht voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van een areaal, met upgradewerkzaamheden, in een bepaald beheergebied. De aanbesteder maakt gebruik van de Best Value aanpak. De 5 klachtonderdelen betreffen alle de beoordelingsfase. De Commissie acht alle klachtonderdelen ongegrond, maar plaatst wel enkele kanttekeningen.

Advies 601: Klacht over Best Value aanpak