Opschortende termijn

Toon pagina in menu

Antwoord:

De aanbestedende dienst moet alle inschrijvers in staat stellen om bezwaar aan te tekenen tegen de gunningsbeslissing. Dit betekent dat de aanbestedende dienst eerst een mededeling met de gunningsbeslissing, in ieder geval elektronisch of per fax, verstuurt aan alle inschrijvers. Na 20 dagen gaat de aanbestedende dienst tot (definitieve) gunning over en kan hij de overeenkomst sluiten, als er geen bezwaren zijn ontvangen.

De dag na verzending begint de opschortende termijn te lopen. Deze opschortende termijn wordt ook wel standstill-termijn of verlengde Alcatel-termijn genoemd. Met de opschortende termijn hebben alle afgewezen inschrijvers voldoende tijd om de gunningsbeslissing te onderzoeken en te beoordelen of zij beroep willen instellen tegen de beslissing.

Als in die periode een kort geding aanhangig is gemaakt, mag de aanbestedende dienst niet tot gunning overgaan tot het vonnis is uitgesproken. Tijdens de opschortende termijn kunnen de afgewezen inschrijvers informatie opvragen over de afwijzing. Dit kan later ook nog, alleen schort het kort geding de gunning dan niet meer op.

Mededeling gunningsbeslissing

De mededeling met de gunningsbeslissing bevat ten minste de gronden van de beslissing, waaronder de kenmerken en de voordelen van de uitgekozen inschrijving, de naam van de begunstigde en een nauwkeurige omschrijving van de opschortende termijn. De mededeling moet gelijktijdig aan alle inschrijvers gezonden worden. Als een afwijzing niet aan alle betrokken inschrijvers is verstuurd dan start de opschortende termijn niet.

Gestanddoeningstermijn

De opschortende termijn is een andere termijn dan de gestanddoeningstermijn. Een termijn van gestanddoening is de periode dat een inschrijver de voorwaarden, waaronder hij bereid en in staat is de opdracht uit te voeren (bijvoorbeeld de prijs), garandeert. Na die termijn mag de aanbestedende dienst (redelijkerwijs) niet meer verwachten dat de onderneming de opdracht (onder dezelfde voorwaarden) uitvoert. Een aanbestedende dienst kan om een gestanddoeningstermijn vragen in de aankondiging van de opdracht. De gestanddoeningstermijn staat niet in de Aanbestedingswet 2012 of de EU-richtlijnen vermeld, maar wel in het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). De aanbestedende dienst moet er wel om vragen om er zeker van te zijn dat de opdrachtnemer zijn aanbieding gestand doet..

Inkoopproces: Termijnen bij openbare procedure
Inkoopproces: Termijnen bij procedures met voorselectie
Visie 1: Omgaan met termijnen

Terug naar de hoofdvraag: Gunningscriteria

Icoon metrokaart 6 Terug naar de metrokaart