Waardeberekening

Toon pagina in menu

Belangrijkste jurisprudentie van het Hof van Justitie EU over waardeberekening.

Rechtsregel 1:

Voor de berekening van de waarde moet niet alleen rekening gehouden worden met de door de aanbestedende dienst betaalde bedragen, maar moet ook gekeken worden naar de inkomsten die de opdrachtnemer van derden ontvangt.

Rechtsregel 2:

Voor de berekening van de waarde bij opdrachten voor diensten voor verzekeringen moeten de premies als maatstaf worden genomen. 
 

Rechtsregel 1:

Voor de berekening van de waarde moet niet alleen rekening gehouden worden met de door de aanbestedende dienst betaalde bedragen, maar moet ook gekeken worden naar de inkomsten die de opdrachtnemer van derden ontvangt.

Citaat Roanne arrest:

"Om te beginnen zij opgemerkt dat de richtlijn volgens artikel 6 daarvan van toepassing is op overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken waarvan de waarde de in dit artikel vastgestelde drempel bereikt. Dit artikel bevat geen voorschriften inhoudende dat ter bepaling van de waarde van een opdracht enkel rekening mag worden gehouden met de door de aanbestedende dienst betaalde bedragen." (ov. 50)

"In dit verband is het duidelijk dat wanneer de waarde van een opdracht wordt gevormd door inkomsten die zowel van de aanbestedende dienst als van derden afkomstig zijn, het belang van een dergelijke opdracht voor een potentiële inschrijver verband houdt met de totale waarde van de opdracht." (ov. 54)

Hof van Justitie EU (C-220/05, 18 januari 2007)  op eur-lex.europa.eu 

Rechtsregel 2:

Voor de berekening van de waarde bij opdrachten voor diensten voor verzekeringen moeten de premies als maatstaf worden genomen. 

Citaat Commissie/Duitsland arrest:

"Voor diensten inzake bedrijfspensioenvoorziening is de „geraamde waarde van de opdracht" (...) de geraamde waarde van de premies, in het onderhavige geval de bijdragen die uit hoofde van de omzetting van loon in pensioenpremies zijn ingehouden op het loon van de belanghebbende werknemers binnen de betrokken gemeentelijke overheid of onderneming en bestemd zijn voor de financiering van de uiteindelijke bedrijfspensioenuitkeringen. Die premies zijn in het onderhavige geval immers de belangrijkste tegenprestatie voor de diensten die het uitkerende orgaan of de uitkerende onderneming aan de gemeentelijke werknemer verleent in het kader van de uitvoering van deze maatregel." (ov. 87)

Hof van Justitie EU (C- 271/08, 15 juli 2010)  op eur-lex.europa.eu