Duurzaam GWW (MVI)

Toon pagina in menu

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. .

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI). Om de doelstelling duurzaam inkopen voor de markt toepasbaar te maken zijn diverse inkoopinstrumenten ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de CO2- prestatieladder.

Aanpak Duurzaam GWW

Voor de GWW sector is een specifiek programma opgezet en ontwikkeld, te weten Aanpak Duurzaam GWW . In dit programma zijn enkele inkoopinstrumenten ontwikkeld specifiek gericht op de GWW zoals het Ambitieweb, de Omgevingswijzer en Dubocalc.

Kern van de Aanpak is dat vanaf een zo vroeg mogelijke fase in projecten zaken als energiebesparing, leefbaarheid en beperking materialen en grondstoffen, worden meegenomen in de ambities. In januari 2017 is door meerdere partijen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0  ondertekend. Het doel van de Green Deal is dat in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast in planvorming, aanleg, aanbesteding, beheer en onderhoud.

www.duurzaamgww.nl 

MVI-criteria

Ook Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) criteria hebben een plek binnen Duurzaam GWW. Voor het cluster GWW zijn voor 17 productgroepen MVI-criteria opgesteld.

Meer informatie: MVI-criteriatool

Innovatiegericht inkopen

De GWW-sector is tevens actief op het gebied van innovatiegericht inkopen. Vooral Rijkswaterstaat spant zich sterk in om innovaties in de GWW te realiseren via inkoop en daarvoor instrumenten te ontwikkelen. Om maatschappelijke vraagstukken beter of sneller te kunnen oplossen wordt actief gezocht naar of ruimte geboden voor innovatieve oplossingen.

Meer informatie: MVI-thema's

Inkopen met de milieukostenindicator

Steeds meer aanbestedende diensten willen meetbare duurzame oplossingen inkopen. Om dit te ondersteunen heeft PIANOo in samenwerking met EcoReview de handreiking ‘Inkopen met milieukostenindicator’ ontwikkeld die laat zien hoe de milieukostenindicator in het aanbestedingsproces kan worden toegepast. De handreiking bevat daarnaast een stappenplan, tips en praktijkcases. De handreiking biedt verder heldere uitleg over de levenscyclusanalyse (LCA), milieukostenindicator (MKI) en wat aanbesteden met LCA en MKI van een organisatie vraagt.

Onderzoek duurzaamheid

In opdracht van Bouwend Nederland analyseert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra sinds 2016 alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Ondanks de hoge ambities blijkt uit de analyse van 2018 dat duurzaamheid nog steeds een beperkte rol speelt in aanbestedingen. Zo werd in 2018 slechts in 26,9% van de openbare aanbestedingen gewerkt met duurzame gunningscriteria. En als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning.

Factsheet: Duurzaamheid in openbare aanbestedingen Analyse 2018