GWW inkoopstrategie, werkwijze en opdrachtgeverschap

Toon pagina in menu

Een groot deel van de inkopen in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vindt projectmatig plaats. Vaak wordt hierdoor over de inkoop in termen van projectinkoop gesproken. Het is echter van groot belang dat het nadenken over GWW inkopen projectoverstijgend start.

De eerste vraag die u zichzelf moet stellen is: heeft uw organisatie een inkoopvisie en/of –beleid en/of strategie? Heeft uw organisatie, in het algemeen of specifiek voor GWW, geformuleerd op welke wijze de organisatiedoelen worden vertaald naar inkoop? Heeft u de uitgangspunten gedefinieerd die voor uw GWW inkoopstrategie van belang zijn? Hulpmiddelen hiervoor worden geboden onder Uitgangspunten en kenmerken.

Daarbij is het belangrijk om goed na te denken over de wijze waarop u de relatie met de markt, wilt gaan beheren.

In de GWW bestaat er een sterke samenhang tussen de gekozen bouworganisatievorm en de gekozen contractvorm. De keuzes die u hierin maakt bepalen mede de wijze waarop de inkoop zal gaan plaatsvinden.

Meer informatie:
Bouworganisatievormen in de GWW
Contractvormen GWW 
Publiek Private Samenwerking (PPS)

Naast de reguliere wijze van werken die hoort bij de in de GWW gebruikte bouworganisatie en contractvorm, zijn er ook belangrijke nieuwe ontwikkelingen die de aandacht vragen. De voornaamste is:

Uitgangspunten en kenmerken

Het is belangrijk om als inkopende organisatie goed na te denken over de inkoopvisie/-beleid en de daarbij behorende uitgangspunten. Het is leerzaam om te bestuderen hoe andere organisaties dit doen.

De eerste stap in het vastleggen van uw inkoopvisie, -beleid en -strategie. Over de wijze waarop u dit kunt doen, is veel literatuur beschikbaar. Wij beperken ons hier tot de voor de GWW.

Belangrijkste uitgangspunten en principes die een plaats dienen te krijgen in uw inkoopvisie, -beleid, -strategie zijn:

  • Op welke wijze verbindt u de beleids- en organisatiedoelstellingen van uw organisatie aan de inkoop. In de GWW zullen dit vaak vragen zijn als: 'hoe kan de inkoop bijdragen aan weinig hinder voor de (vaar-)weggebruiker' of 'hoe kan de inkoop helpen in de doelstelling om onze waterkeringen veilig te houden.'
  • Op welke wijze wilt u de markt inschakelen en samenwerking met de markt vormgeven? Denk na over de wijze waarop het inschakelen van de markt de meeste toegevoegde waarde heeft. Volgens welke principes en uitgangspunten wilt u de kennis en creativiteit van de markt benutten.
  • Hoe ziet uw aanbestedingsbeleid eruit en sluit dat voldoende aan bij de vigerende wetgeving (onder andere aanbestedingswet)?
  • Welke contractvormen en instrumenten wilt u gebruiken om uw inkoop vorm te geven? In welke mate streeft u naar standaardisatie en uniformiteit?
  • Welke vrijheidsgraden hebben projecten binnen uw strategie om zelf invulling te geven aan de inkoop en welke randvoorwaarden wordt ze opgelegd?
  • Hoe zorgt u dat u voor een visie/strategie die passend is bij de fase van professionalisering waar uw organisatie zich in bevindt en de ambitie die er binnen uw organisatie is?
  • Kiest u voor het inrichten van een vorm van categorie- of leveranciersmanagement of niet?

Inkoopproces - Fase 1 Voorbereiden - Markt betrekken bij specificatie
Inkoopproces - Fase 1 Voorbereiden - Inkoopbehoefte / marktverkenning