Brochure Ken de Markt en Checklist Marktkennis

Bron: PIANOo

PIANOo ziet marktkennis als een essentieel onderdeel van het inkopen en aanbesteden van overheidsopdrachten. Ken de markt. Hoe meer de opdrachtgever van de markt weet, hoe effectiever zijn uitvraag kan zijn. Hoe beter hij de markt waarop hij in wil kopen kent, des te beter kan hij zijn inkoopvraag opstellen en beoordelen of het aanbod aansluit bij het organisatiedoel. (mei 2011)

In de loop van haar bestaan is bij PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden het inzicht gegroeid dat er in het algemeen bij aanbesteden weinig aandacht is voor kennis van de markt. De nadruk ligt op de juridische kwaliteit van de procedure. Het belang daarvan staat uiteraard niet ter discussie. Het 6e jaarcongres van PIANOo had als titel: 'Laat de markt voor je werken'. In dat kader leek het ons nuttig deze brochure te publiceren die een handreiking biedt bij het verzamelen van de kennis van de markt.

Deze handreiking mondt uit in een 'Checklist Marktkennis bij overheidsinkoop' .De checklist is een hulpmiddel voor de overheidsinkopers. Het is een eerste versie; de checklist is een dynamisch instrument, dat wordt aangepast naar aanleiding van praktijkervaringen van inkopers.

De Checklist Marktkennis geeft veel aandachtspunten die van belang kunnen zijn bij het verzamelen van de benodigde marktkennis ter voorbereiding van een opdracht. Niet voor elke opdracht of aanbesteding moet de inkoper kennis hebben van alle genoemde aandachtspunten. Deze zijn dan ook vooral bedoeld als reminders en bieden de inkoper houvast bij het verzamelen van de relevante marktkennis. 

Documenten