Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 4

22-01-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen weken zijn er 5 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Open house-procedure

Door een aantal gemeentes tezamen is een open house-procedure gestart voor Jeugdhulp 2020 en Begeleiding Jeugdhulp 2020. De Zorgaanbieders zijn van mening dat er strijd is met art. 6c.1 Regeling Jeugdwet jo. 2:15 Jeugdwet en daarnaast er strijd is met art. 2:12 Jeugdwet. De Voorzieningenrechter oordeelt er een gebrek kleeft aan de open house inkoopprocedure in de zin dat een kortingsregeling is vastgesteld door de Gemeentes die in strijd is met de Jeugdwet. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 9 januari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:120)
Samenvatting: Open house-procedure

Wezenlijke wijziging ten opzichte van eerdere procedure?

Regio Rivierenland heeft namens een aantal gemeenten een tweetal marktconsultaties gehouden, waarna zij een Europese openbare aanbesteding op de markt heeft gezet. Na sluiting hiervan is gebleken dat dit geen inschrijvingen heeft opgeleverd. Vervolgens zijn de gemeenten overgestapt op een onderhandelingsprocedure. Er wordt door eisers gesteld dat er sprake is van een wezenlijke wijziging van de opdracht in deze procedure ten opzichte van de eerdere openbare procedure. De voorzieningenrechter is van mening dat hiervan geen sprake is.  (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 22 november 2019, ECLI:NL:2019:6240)
Samenvatting: Wezenlijke wijziging ten opzichte van eerdere procedure?

Wezenlijke wijziging na sluiten concessieovereenkomst?

Eiseres is van mening dat er sprake is van een wezenlijke wijziging nu de winnaar van de inschrijving alsnog een gedeelte van de werkzaamheden laat uitvoeren door een onderaannemer, terwijl dit niet in haar inschrijving stond, wat strijd oplevert met art. 4.15 Aw 2012. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er van een wijziging van de opdracht geen sprake is, omdat de economische verhoudingen geen wijziging ondergaan. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 31 oktober 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5858)
Samenvatting: Wezenlijke wijziging na sluiten concessieovereenkomst?

Verklaring beroep op derden en herstel

Eiser heeft een fout gemaakt bij de inschrijving op een nationale openbare aanbesteding. In haar inschrijving had zij aangegeven geen gebruik te maken van een derde tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, terwijl zij wel gebruik wenst te maken van een derde. Eiser stelt dat deze omissie voor herstel in aanmerking moet komen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de fout in de inschrijving zich niet leent voor herstel, omdat dit neerkomt op een wezenlijke wijziging en de wijziging eerder lijkt op de indiening van een nieuwe inschrijving. (Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 5 november 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:5871)
Samenvatting: Verklaring beroep op derden en herstel

AMvB Reële prijs Wmo en Open House procedure

Tussen partijen is een overeenkomst gesloten na een Open House procedure. Eiseres heeft tijdens de procedure een kort geding gestart omdat zij het niet eens was met de hierin opgenomen tarieven. De vordering is door de voorzieningenrechter afgewezen. Bij de verlenging van de overeenkomst zijn de tarieven volgens eiseres wederom niet reëel vastgesteld waardoor de gemeente volgens haar in strijd handelt met art. 6:162 jo. 5:4 AMvB Reële prijs Wmo. Het hof wijst de vorderingen van eiseres toe. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:437)
Samenvatting: AMvB Reële prijs Wmo en Open House procedure

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie