Welke inkoopstrategie hanteer ik?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De inkoopstrategie bepaalt de uitgangspunten voor het inkoopproces van een bepaalde opdracht. De inkoper en de materiedeskundige maken samen een analyse van de markt en van de eigen behoefte. Deze analyse, het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden zijn richtinggevend voor de inkoopstrategie. De belanghebbenden (materiedeskundige, opdrachtgever, jurist, inkoper, enzovoort) formuleren gezamenlijk de inkoopstrategie en leggen deze vast. Bij het uitvoeren van een aanbesteding en de daarbij te maken keuzes is de gekozen strategie leidend. Hiervan wordt slechts in uitzonderlijke gevallen afgeweken.

Organisatiebeleid

Onderstaande algemene waarden in het organisatiebeleid bij overheden zijn uitgangspunt voor het inkoopbeleid:

  • Efficiënt en effectief omgaan met publieke middelen
  • Het door de politiek gedefinieerde algemeen belang staat boven het belang van het individu en de eigen organisatie 
  • In voorbeeldrol integriteit uitstralen en continu handelen in zowel de letter als de geest van het beleid
  • Zorgen voor objectieve, transparante en democratische verantwoording

Inkoopbeleid

Het inkoopbeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid. Het inkoopbeleid beschrijft de procedures voor inkopen onder de drempelbedragen en inkopen boven de drempelbedragen. Het beleid beschrijft ook specifieke eisen over bijvoorbeeld duurzaam inkopen en sociale aspecten van inkoop. Het inkoopbeleid kan het gebruik van standaarddocumenten voorschrijven. Het inkoopbeleid maakt duidelijk wat de rol van inkoop is en wat de overheidsinstelling van haar inkoopafdeling mag verwachten. Daarbij kan in het inkoopbeleid worden opgenomen hoe de inkoopafdeling omgaat met klachten.

Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden vormen een juridisch document dat de relatie regelt tussen de aanbestedende dienst en betrokken partij(en). Meestal legt de inkopende partij eenzijdig inkoopvoorwaarden op door deze in de onderliggende overeenkomst dwingend voor te schrijven, met uitsluiting van de voorwaarden van de leverancier. Een kenmerk van de voorwaarden is dat deze in zijn algemeenheid gelden. De kernbedingen (prijs, looptijd en dergelijke) van een opdracht worden in de overeenkomst geregeld. Per opdracht kan een aanbestedende dienst ervoor kiezen expliciet van bepaalde voorwaarden af te wijken. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden in de overeenkomst vastgelegd. Algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor één van de partijen. Ze moeten daarom zo evenwichtig mogelijk worden opgesteld.

Dossier: Voorwaarden