Factsheet tendercommunicatie

Bron: Bizob  
Toon pagina in menu

Vanuit de geluiden die aan de oppervlakte komen binnen Beter Aanbesteden lijkt het intensiveren van de communicatie tussen markt en aanbestedende diensten één van de voornaamste actiepunten om het 'imago' van aanbestedingen te verbeteren. Het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) heeft een factsheet ontwikkeld die in detail ingaat op mogelijkheden voor contact met de markt in verschillende fases van het aanbestedingsproces. (september 2017)

De handreiking volgt onderstaande fasering van (reguliere) aanbestedingsprocedures. Bijzondere procedures zoals innovatief partnership, concurrentiegerichte dialoog e.d. worden vooralsnog buitenbeschouwing gelaten.

  • Algemeen: los van een specifieke aanbesteding is er contact tussen aanbestedende diensten en ondernemers.
  • Voorbereidingsfase: scope bepaling, keuze procedure en betrokken ondernemers, gunningscriteriumen -methodiek, specificatievorm e.d..
  • Specificatiefase: leidt tot definitief bestek/ programma van eisen, concept contracten inschrijf/aanbestedingsleidraad.
  • Selectie-/ aanbestedingsfase: de aanbestedingsprocedure van verzending/ publicatie, nota van inlichtingen,inschrijving tot aan gunning van de opdracht.
  • Gunningsfase: opstellen en implementeren van de overeenkomst.

Factsheet