Verslagen bijeenkomsten algemeen

Hieronder vindt u de verslagen van bijeenkomsten die niet op een specifiek onderwerp danwel thema betrekking hebben.

  • De Club Baanbrekers in de bouw is begin 2017 met een multidisciplinair team van opdrachtgevers, adviseurs en kennisinstellingen een verkenning gestart naar het speelveld van 'meervoudig samenwerken' middels het innovatiepartnerschap. De nieuwe juridische mogelijkheden in de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 zijn de directe aanleiding voor deze verkenning. Tijdens drie bijeenkomsten op De Bouwcampus in Delft zijn concrete maatschappelijke vraagstukken van Nederlandse aanbestedende diensten besproken, die in de toekomst (mogelijk) worden aanbesteed. Het aandachtgebied is primair de pre-competitieve dialoog tussen markt en overheid.

  • Donderdag 17 november 2016 ontving PIANOo de heer Wob Rombouts, namens het Bureau Forum Standaardisatie. Zij zetten zich in voor open ICT-standaarden. Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen. De openheid zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken. In zijn presentatie zet hij uiteen wat het belang is van open standaarden, wat de verplichtingen zijn omtrent open standaarden bij ICT en tenslotte hoe je de juiste open standaard kan vinden. (november 2016)

  • Na enige tijd weer terug van weggeweest: de PIANOo-lunch. Donderdag 20 oktober 2016 ontving PIANOo Lucien Claassen, categoriemanager ICT Werkomgeving Rijk (IWR) bij UBR|HIS, onderdeel van het ministerie van BZK. Als categoriemanager geeft hij leiding aan vijf contractmanagers. In zijn presentatie zet hij uiteen hoe contractmanagement is georganiseerd binnen het ICT domein Rijk en wat volgens hem de belangrijkste succesactoren zijn. Kern van zijn betoog is het belang van marktkennis (bij de contractmanager), inbouwen van mogelijkheden om het contract bij te sturen (binnen de juridische grenzen), goede overlegstructuren (om conflicten tijdig op te lossen) en het constant monitoren van de wensen van de interne opdrachtgever. (oktober 2016)

  • De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer mogelijkheden voor een dialoog tussen de aanbesteder en de uitvoerder. Bewezen deskundigheid in de vorm van een certificaat kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer helpen. Meer kansen dan belemmeringen, dat was de teneur tijdens de studiemiddag op 28 september jl.. (september 2016)

  • Geeft de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aanbestedende diensten meer ruimte of wordt aanbesteden nog meer in een juridisch maatpak genaaid? Flexibilisering van procedures, nieuwe instrumenten, de uitvoering van een aantal gecodificeerde bepalingen en het mogen werken met levenscycluskosten zijn belangrijke aspecten die in de voorlichtingsbijeenkomsten over de wet aan de orde kwamen. Hierbij werd duidelijk dat aanbestedende diensten toch ook weer meer ruimte zullen krijgen voor professionele keuzes. (maart 2015)

  • Donderdagmiddag 17 september 2015 organiseerden PIANOo en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het minisymposium Big Data. Het verzamelen en analyseren van Big Data (grote verzamelingen data) maakt het mogelijk om tot betere en nieuwe inzichten te komen. Overheden zouden met Big Data kostenbesparingen, fraude- en foutdetectie mogelijk kunnen maken. Big Data biedt veel mogelijkheden voor publieke inkoop. Tijdens het minisymposium zijn deze mogelijkheden onderzocht. (26 oktober 2015)