Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 41

09-10-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Beoordelingsmethodiek

Het onvoldoende motiveren van de gunningsbeslissing kan in dit geval enkel leiden tot een hermotivering van de gunningsbeslissing. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat er tijdig is geklaagd en dat het dat het feit dat Rivez destijds geen kort geding is gestart en een inschrijving heeft ingediend, niet betekent dat Cedris erop mocht vertrouwen dat zij haar vóór de inschrijving geuite klachten heeft prijsgegeven. Ook is de voorzieningenrechter van oordeel dat enige kennisvoorsprong niet kan worden vermeden bij zittende contractanten en er pas sprake is van onrechtmatigheid als die kennisvoorsprong de mededinging kan vervalsen of uitschakelen en er ongelijke kansen zijn. (Voorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 27 september 2019 nr. C/16/486873/KG ZA 19-561 ECLI:NL:RBMNE:2019:4581)
Samenvatting: Beoordelingsmethodiek

Aanzienlijke of voortdurende tekortkoming

In onderhavige uitspraak heeft de verwijzende rechter het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag: kan art. 57 lid 4 onder g van Richtlijn 2014/24/EU aldus worden uitgelegd dat het beëindigen van een overheidsopdracht omdat een deel van het werk zou zijn uitbesteed aan een onderaannemer zonder toestemming van de aanbestedende dienst, een aanzienlijke of voortdurende tekortkoming is bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, die leidt tot uitsluiting van een ondernemer van deelname aan een openbare aanbestedingsprocedure? (Hof van Jusititie EU 3 oktober 2019, nr. C-267/18, ECLI:EU:C:2019:826)
Samenvatting: Aanzienlijke of voortdurende tekortkoming

Strijd met goede procesorde

Eiseres brengt een aantal stellingen pas bij de mondelinge zitting naar voren. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit in strijd is met de goede procesorde. Eiseres had meer dan genoeg tijd om de eisen te vermeerderen alvorens de aanvang van de mondelinge behandeling en heeft dit nagelaten. Bij de inhoudelijke behandeling overweegt de voorzieningenrechter dat het woord ‘responstijd’ waar onduidelijkheid over bestaat niet verder is gedefinieerd. De definitie hiervan kan volgens de voorzieningenrechter worden afgeleid uit de aanbestedingsstukken door een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver. De vorderingen van eiseres worden afgewezen. (Rb Limburg, 3 oktober 2019, nr. C/03/267247/KG ZA 19-358, ECLI:NL:RBLIM:2019:8959)
Samenvatting: Strijd met goede procesorde

Technische specificatie en proportionaliteit

In geschil is of verweerster in cassatie onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres tot cassatie door in het kader van een Europese aanbesteding voor medische hulpmiddelen te eisen (i) dat een inschrijver alleen met de nieuwe versie van het gevraagde product mag inschrijven (hierna: topsegmenteis) en (ii) dat een inschrijving maximaal bedrag niet mag overschrijden (hierna: prijsplafond). Eiseres in cassatie komt op tegen het oordeel van het hof dat de topsegmenteis geen ‘technische specificatie’ vormt en tegen het oordeel dat deze eis niet in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, ook niet in combinatie met het prijsplafond. De A-G kan zich niet verenigen met beide stellingen en concludeert dat het cassatieberoep moet worden verworpen. (Parket bij de Hoge Raad 13 september 2019, nr. 18/03770, ECLI:NL:PHR:2019:891)
Samenvatting: Technische specificatie en proportionaliteit

In house-gunning

Door de hoogste rechter in Litouwen in burgerzaken zijn een aantal prejudiciële vragen gesteld die betrekking hebben op hoe het onderwerp inhousetransacties in verhouding staat tot richtlijn 2014/24/EU. (Hof van Justitie EU 3 oktober 2019, nr. C-285/18, ECLI:EU:C:2019:829)
Samenvatting: In house-gunning

Concessie en grensoverschrijdend belang

Onderhavig arrest gaat in op de vraag of er sprake is van een aanbestedende dienst en of er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 1 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:7958)
Samenvatting: Concessie en grensoverschrijdend belang

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie