Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 44

30-10-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Uitleg van de overeenkomst

In casu is een contractuele invulling gegeven aan het begrip gevolgschade. Dit begrip wordt nader uitgewerkt in de exoneratieclausule, waardoor bij de invulling van dit begrip niet het wettelijke criterium kan worden toegepast. Naar oordeel van het hof dient het beroep op het contra-proferentem-beginsel te worden verworpen. Het beroep op het exoneratiebeding door de Belastingdienst acht het hof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Als laatste is het hof van oordeel dat er wettelijke rente verschuldigd is ten aanzien van de betwiste facturen voor zover deze nog niet zijn voldaan en de effectiviteitskorting niet correct door de Belastingdienst is berekend. (Gerechtshof Den Haag 24 september 2010, nr. 200.241.283/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:2568)
Samenvatting: Uitleg van de overeenkomst

Disproportionaliteit voorwaarden

De voorzieningenrechter overweegt dat de prijs niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de te leveren jeugdhulp en dat de H10-gemeenten zijn gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het evenredigheids- of proportionaliteitsbeginsel, die ook bepalend zijn bij de tariefdiscussie. De door H10-gemeenten gehanteerde tarieven dienen aangepast te worden. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 22 oktober 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:11096)
Samenvatting: Disproportionaliteit voorwaarden

Verplichting tot voorafgaande bekendmaking

De regio Sardinië is overeenkomstig art. 7 lid 2 van de verordening nr. 1370/2007 overgegaan tot de bekendmaking van een vooraankondiging betreffende de onderhandse gunning van diensten op het gebied van openbaar spoorvervoer. Na deze bekendmaking heeft die regio twee blijken van belangstelling ontvangen van marktdeelnemers. De regio Sardinië was van mening dat zij niet over hoefde te gaan tot een openbare aanbesteding. Zij heeft het openbaredienstcontract onderhands gegund aan Trenitalia SpA. Tegen deze gunning heeft AGCM beroep ingesteld. (Hof van Justitie EU 24 oktober 2019, nr. C-515/18, ECLI:EU:C:2019:893)
Samenvatting: Verplichting tot voorafgaande bekendmaking

Bijzondere (arbeids)voorwaarden

Kantonrechters buigen zich over de vragen hoe er om gegaan dient te worden met de nieuwe cao en de extra voorwaarde die de aanbestedende dienst wenst te stellen. Bij de beantwoording van deze vraag wordt onder andere gekeken naar de invulling van de Europese regelingen, of de voorwaarden wel transparant zijn, in verband staan met de opdracht en proportioneel zijn. (Kantongerecht rechtbank Amsterdam 4 oktober 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:7456)
Samenvatting: Bijzondere (arbeids)voorwaarden

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie