Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 44

31-10-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 8 uitspraken, waarvan 2 Europese uitspraken, op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl en eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Contractuele vervaltermijn

De Gemeenten hebben zich primair op het standpunt gesteld dat Take Care niet kan worden ontvangen in haar vorderingen, omdat de dagvaarding niet binnen de vervaltermijn op rechtsgeldige wijze is betekend aan de Gemeenten. Take Care is het daar niet mee eens. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4036)
Samenvatting: Contractuele vervaltermijn

Uitsluiting terecht?

Het gaat in deze zaak om de vraag of de Gemeenten Almelo en Hof van Twente (hierna: de Gemeenten) Professional in NAH B.V. (hierna: NAH) ten onrechte hebben uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals NAH stelt en de Gemeenten betwisten.  (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4034)
Samenvatting: Uitsluiting terecht?

Beoordeling van de economische en financiële draagkracht

Het gaat in deze zaak om de vraag of de gemeenten Almelo en Hof van Twente (hierna: de Gemeenten) Thuiszorg Anahid B.V. (hierna: Anahid) ten onrechte hebben uitgesloten van de aanbestedingsprocedure, zoals Anahid stelt en de Gemeenten betwisten. Voor het antwoord op die vraag is, gelet op de stellingen van partijen, van belang of de Gemeenten van Anahid mochten verlangen dat Anahid – teneinde te kunnen vaststellen of Anahid  voldoet aan de gestelde geschiktheidseis met betrekking tot haar financiële en economische draagkracht – bij inschrijving een verklaring van een onafhankelijke accountant dan wel een door een onafhankelijke accountant goedgekeurde jaarrekening diende over te leggen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 24 oktober 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:4033)
Samenvatting: Beoordeling van de economische en financiële draagkracht

Mededinging om technische redenen ontbreekt

Het geschil spitst zich toe op de vraag of hier de uitzondering van artikel 2.32 AW lid 1 b onder 2 zich voordoet, inhoudend dat de aanbestedende dienst de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging kan toepassen, indien “mededinging om technische redenen ontbreekt”. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 27 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:7380)
Samenvatting: Mededinging om technische redenen ontbreekt

Onnodige samenvoeging

De verliezende inschrijver, Omega stelt onder andere dat door het ontbreken van de motivering niet getoetst kan worden of de Gemeenten de opdrachten onnodig hebben samengevoegd dan wel wat de reden is om de opdracht niet in percelen te verdelen. De aanbestedingsprocedure voldoet daarmee niet aan de Aanbestedingswet, omdat in artikel 1.5 lid 2 Aw is voorgeschreven dat een dergelijke motivering in de aanbestedingsstukken moet zijn opgenomen. Door die motivering niet in de aanbestedingsstukken op te nemen handelen de Gemeenten ook in strijd met het transparantiebeginsel (artikel 1.9 Aw). (Voorzieningenrechter 11 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6749)
Samenvatting: Onnodige samenvoeging

Uitsluiting op grond van erkenningssysteem

Het hoofdgeding betreft een geschil tussen Vossloh Laeis en Stadtwerke München, als aanbestedende dienst, over de uitsluiting van eerstgenoemde van het erkenningssysteem in de zin van artikel 77 van richtlijn 2014/25 dat deze aanbestedende dienst in de loop van het jaar 2011 had ingevoerd in het kader van de gunning van overheidsopdrachten op het gebied van de levering van spoorwegonderdelen. Dit erkenningssysteem, dat verschillende keren – laatstelijk op 22 december 2015 – is verlengd, is eind 2016 vervallen. (HvJ EU 24 oktober 2018, C-124/17, ECLI:EU:C:2018:855)
Samenvatting: Uitsluiting op grond van erkenningssysteem

Ingrijpen in gesloten overeenkomst en wezenlijke wijziging

Na definitieve gunning kan geen beroep meer worden gedaan op uitsluiting of ontbinding van de overeenkomst. Maar in dit geval zijn er mogelijk wel gronden voor vernietiging van die overeenkomst ex art. 4.15 lid 1 Aw 2012 wegens wezenlijke wijziging. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 26 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12716)
Samenvatting: Ingrijpen in gesloten overeenkomst en wezenlijke wijziging

Technische specificaties evenredig?

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft met name de uitlegging van de artikelen 2 en 23 van richtlijn 2004/18/EG. Dit verzoek is ingediend in het kader van een procedure die is ingeleid door Roche Lietuva UAB, die als inschrijver is uitgesloten van een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht georganiseerd door Kauno Dainavos poliklinika VšĮ, een openbare polikliniek in Kaunas (Litouwen) (hierna: polikliniek Dainava in Kaunas), betreffende de technische specificaties van die opdracht. (HvJEU 25 oktober 2018, nr. C‑413/17, ECLI:EU:C:2018:865)
Samenvatting: Technische specificaties evenredig?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie