Wat is (quasi) inbesteden?

Toon pagina in menu

Antwoord:

Bij zuiver inbesteden kiest u er voor om bepaalde activiteiten in eigen beheer uit te (laten) voeren door de eigen gemeentelijke organisatie. In zo'n geval sluit u geen overeenkomst voor de uitvoering van die taken met een derde.

Aangezien er geen opdracht wordt verstrekt aan een externe partij of een overeenkomst met een derde wordt gesloten, is er geen sprake van een overheidsopdracht en hoeft u dus ook geen aanbestedingsprocedure te volgen.

Rechtspersoon

Quasi-inbesteden is afgeleid van zuiver inbesteden. In deze variant belegt u de uitvoering van de taken bij een aan uw gemeente gelieerde zelfstandige rechtspersoon, waarover u toezicht uitoefent als ware het een eigen dienstonderdeel (net als bij een zuivere inbesteding). Zodoende kunt u bepaalde activiteiten op afstand zetten van de gemeentelijke organisatie, hoewel deze aparte entiteit dan nog steeds onder de (directe) invloedsfeer van uw gemeente opereert. Deze rechtspersoon moet meer dan 80% van diens werkzaamheden verrichten ten behoeve van uw gemeente en er mag in principe géén sprake zijn van privé kapitaal.

Voorwaarden

Concreet moet dus aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden zijn voldaan:

  • U oefent over de zelfstandige rechtspersoon toezicht uit zoals op zijn eigen diensten (toezichtcriterium);
  • De zelfstandige rechtspersoon vervult meer dan 80% van diens werkzaamheden voor uw gemeente (merendeelcriterium);
  • Er is in principe geen sprake van participatie door privékapitaal.

Meer informatie: Inbesteden, quasi-inbesteden, publiek-publieke samenwerking, uitbesteden en aanbesteden 
Document: Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Icoon metrokaart lijn 2  Terug naar de metrokaart