Gewijzigde Aanbestedingswet 2012

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen, als daaronder. Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit).

Speerpunten gewijzigde Aanbestedingswet 2012

Een aantal opvallende wijzigingen ten opzichte van de eerdere Aanbestedingswet 2012 is:

 • Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is van toepassing op zowel aanbestedingen boven als onder de Europese drempelwaarden. Het UEA komt in de plaats van het Nederlandse model Eigen verklaring.
  Dossier: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

 • EMVI - verzamelnaam voor 3 gunningscriteria
  EMVI is de verzamelnaam voor 3 gunningscriteria: beste prijs-kwaliteitverhouding (beste pkv/bpkv), levenscycluskosten (laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit) en laagste prijs.
  Dossier: Beste prijs-kwaliteitverhouding (Beste PKV)
  Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding?
  Factsheet: Levenscycluskosten als gunningscriterium

 • Dynamisch aankoopsysteem (DAS) en inhuurmarktplaatsen
  Vanwege het verdwijnen van het 2B-regime, is voor de inhuur van externen bijna altijd het volledige aanbestedingsregime van toepassing. Waar in het verleden een inhuurmarktplaats werd gebruikt, richten nu veel aanbestedende diensten voor de inhuur van externen een dynamisch aankoopsysteem (DAS) in. PIANOo ontwikkelt een algemene handreiking over de toepasbaarheid van een DAS.
  Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden – Mogelijke procedures - Dynamisch aankoopsysteem (DAS)
  Handreiking: in ontwikkeling
 • Procedure: Sociale en andere specifieke diensten
  Voor sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure, gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Volgens deze vereenvoudigde procedure moet een opdracht met een waarde boven 750.000 euro verplicht worden (voor)aangekondigd. Met de CPV-zoektool van PIANOo kunt u zien of een bepaalde dienst onder het nieuwe regime voor sociale en specifieke diensten valt of niet.
  Document: Zoektool CPV-codes (excel)
  Document: Overzicht CPV-codes naar sociale en andere specifieke diensten (pdf)
  Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden – Mogelijke procedures - Sociale en andere specifieke diensten
 • Procedure: Concessieovereenkomsten openbare werken en diensten
  Er is 1 licht regime voor concessieopdrachten voor werken en diensten. Kenmerkend is het vormvrije karakter. Het staat bij concessieopdrachten, met inachtneming van de algemene beginselen, vrij om de procedure te organiseren naar eigen goeddunken. De bepalingen zijn van toepassing op concessies waarvan de waarde gelijk is aan of groter is dan 5.225.000 euro.
  Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden – Mogelijke procedures - Concessieovereenkomst
   
 • Meer ruimte voor dialoog, innovatie en duurzaamheid
  De gewijzigde wet biedt meer mogelijkheden voor dialoog met de markt en meer ruimte voor het uitvragen van duurzame en innovatieve oplossingen. Een nieuwe aanbestedingsprocedure hiervoor is het innovatiepartnerschap. PIANOo stelde voor u een factsheet Innovatiepartnerschap op met de eerste aanbevelingen rondom het doorlopen van deze procedure en vernieuwde de handreiking Marktconsultatie.
  Inkoopproces: Fase 1 Voorbereiden - Mogelijke procedures - Innovatiepartnerschap    
  Factsheet: Innovatiepartnerschap
  Handreiking: Marktconsultatie
   
 • Verplicht digitaal aanbesteden
  Opdrachten boven de Europese drempelwaarden zijn vanaf 1 juli 2017 verplicht om de gehele aanbestedingsprocedure digitaal te laten verlopen. Deze verplichting geldt voor aanbestedende diensten en voor alle sociale en andere specifieke diensten waarop een vereenvoudigd regime van toepassing is
  Dossier: Drempelwaarden Europees Aanbesteden
  Dossier: Elektronisch aanbesteden
   
 • Publiceren van de niet-wezenlijke wijziging
  Bij een niet-wezenlijke wijziging hoeft de aanbesteding niet opnieuw te worden uitgevoerd. Volgens de wet moet deze wijziging echter wel worden gepubliceerd op TenderNed. De verplichting om een niet-wezenlijke wijzing te publiceren betekent een belangrijke rol voor het contractmanagement en vraagt om duidelijke afspraken binnen de eigen organisatie.
  Inkoopproces: Fase 2 Doorlopen - Aankondigen - (Niet-)wezenlijke wijziging
  TenderNed instructie: Aankondiging van een wijziging (pdf)externelinkteken.gif op tenderned.nl

Aanbestedingsbesluit

Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (Aanbestedingsbesluit). Het gaat hier om een uitvoeringsbesluit bij de Aanbestedingswet 2012. Onderdeel van dit besluit zijn de Gids proportionaliteit, het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) en het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Met de inwerkingtreding van het de Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 is ook het Aanbestedingsbesluit inwerking getreden.

ARW 2016
Gids Proportionaliteit
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 

Aanvullend beleid

Aanbesteden is maatwerk. Daarom kan niet alles in regelgeving vorm gegeven worden. In aanvulling op de Aanbestedingswet 2012 heeft de minister van Economische Zaken nieuwe beleidsmaatregelen voorgesteld. Deze moeten richting geven aan de praktijk van aanbesteden en verdere professionalisering ondersteunen en stimuleren. Dit aanvullend beleid wordt in nauwe samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers ontwikkeld.

Het aanvullend beleid Aanbestedingswet 2012 omvat de volgende aspecten:

 1. Professionalisering opdrachtgevers (PIANOo)
 2. Beter aanbestedenexternelinkteken.gif op rijksoverheid.nl

Documenten Aanbestedingswet 2012