Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 37

09-09-2020 | Bron: IBR  

In de week 37 zijn er 4 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 3 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Noopt wezenlijke wijziging beoordelingssysteem tot herbeoordeling?

X. heeft zich ingeschreven op een Europese openbare aanbestedingsprocedure van Rijkswaterstaat (de aanbesteder). Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van het bezwaar van X., op de oorspronkelijke gunningsbeslissing, alle inschrijvers bericht over te gaan tot herbeoordeling, wegens een – naar zijn mening – wezenlijke wijziging in het beoordelingssysteem. Ook hier heeft X bezwaar tegen aangetekend. De voorzieningenrechter volgt Rijkswaterstaat in haar stelling. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 4 juni 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7439)
Samenvatting: Noopt wezenlijke wijziging beoordelingssysteem tot herbeoordeling?

Ingrijpen in gesloten overeenkomst afkomstig uit mededingingsprocedure met onderhandeling?

T., die zich niet had ingeschreven bij de aanbesteding op perceel 2, komt op tegen de overeenkomst die de gemeente Westerkwartier (hierna: de gemeente) met O. heeft gesloten naar aanleiding van een mededingingsprocedure met onderhandelingen (hierna: MMO). De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard en gaat ten overvloede nog in op de wezenlijke wijziging en de stelling van T. dat zij uitgenodigd had moeten worden voor de MMO. (Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland 4 september 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:3006)
Samenvatting: Ingrijpen in gesloten overeenkomst afkomstig uit mededingingsprocedure met onderhandeling?

Gelijkwaardig én geldig certificaat

Y. (de aanbestedende dienst) heeft de inschrijving van eiseres terzijde gelegd, omdat eiseres naar mening van Y. op het moment van inschrijven geen geldig certificaathouder was. Op de inschrijving was volgens Y. een uitsluitingsgrond van toepassing. Eiseres is van mening dat zij wel een geldig certificaat heeft verstrekt. Subsidiair stelt eiseres dat het certificaat gelijkwaardig was aan het gevraagde certificaat en meer subsidiair stelt zij dat haar een herstelmogelijkheid geboden had moeten worden. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen sprake is van een geldig certificaat, dat het door eiseres aangeleverde certificaat om die reden ook niet gelijkwaardig is aan een certificaat als gevraagd in het Programma van Eisen en er ook geen herstelmogelijkheid geboden diende te worden. De vorderingen worden afgewezen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 28 augustus 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:6655)
Samenvatting: Gelijkwaardig én geldig certificaat

Uitsluiting uitgaven financiering door EU verricht

De Europese Commissie heeft een besluit vastgesteld, inhoudende dat bepaalde uitgaven gedaan door de Tsjechische Republiek in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling worden onttrokken. Het beroep tot nietigverklaring van dit besluit is door het Gerecht afgewezen. (Hof van Justitie EU 3 september 2020, ECLI:EU:C:2020:628)
Samenvatting: Uitsluiting uitgaven financiering door EU verricht

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie