Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 37

11-09-2019 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 2 op rechtspraak.nl en 1 op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling

In deze procedure ligt ter beoordeling voor of de Staat de inschrijving van Waddenzee op goede gronden ongeldig heeft verklaard. Daarbij komt het in de kern aan op de vraag of – zoals voorgeschreven in de inschrijfvoorwaarden – door de Waddenzee een (al dan niet deugdelijke) bereidverklaring tot afgifte van een zekerheidstelling is afgegeven en in het verlengde daarvan de vraag welke consequenties het niet overleggen van die verklaring dan wel het overleggen van een niet-deugdelijke bereidverklaring dient te hebben. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 16 april 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:8384)
Samenvatting: Ontbreken van onvoorwaardelijke bereidverklaring tot zekerheidstelling

Bankgarantie niet tijdig beschikbaar

Teneinde te kunnen inschrijven op een aanbesteding hebben eiseressen tot cassatie verweerster in cassatie (hierna: SNS) verzocht een bankgarantie te verstrekken. De gevraagde bankgarantie is niet tijdig aan eiseressen ter beschikking gesteld, waardoor zij is uitgesloten van inschrijving voor de aanbesteding. Eiseressen hebben hierop SNS aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade. Het hof heeft geoordeeld dat SNS is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen, maar de vordering van eiseressen niettemin afgewezen op grond van zijn oordeel dat de omstandigheid dat het werk niet aan eiseressen is vergund, niet kan worden beschouwd als een gevolg van het tekortschieten van SNS. Volgens het hof zou eiseressen bij deelname aan de inschrijving de opdracht toch niet hebben verkregen, omdat de gevraagde bankgarantie niet voldeed aan de in het bestek gestelde voorwaarden. Parket bij de Hoge Raad 9 augustus 2019, nr. 18/02867, ECLI:NL:PHR:2019:812
Samenvatting: Bankgarantie niet tijdig beschikbaar

Procedurele autonomie

Deze prejudiciële beslissing is gegeven in het kader van een geding tussen Lombardi Srl enerzijds en de Coume dit Auletta (gemeente Auletta, Italië), Delta Lavori SpA en Msm Ingegneria Srl anderzijds, over de gunning door de gemeente Auletta aan Delta Lavori SpA van een overheidsopdracht voor het ontwerp en de uitvoering van hydrogeologische werken. De verwijzende rechter vraagt om uitleg van art. 1, lid 1, derde alinea, en lid 3 van Richtlijn 89/665. (Hof van Justitie EU 5 september 2019, nr. C-333/18, ECLI:EU:C:2019:675)
Samenvatting: Procedurele autonomie

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie