Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 46

11-11-2020 | Bron: IBR  

In de week 46 zijn er 2 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken wordt hieronder kort besproken.

Herbeoordeling subgunningscriterium MVI

E. heeft zich ingeschreven op een Europese openbare aanbestedingsprocedure ten behoeve van de ‘dienstverlening warme dranken’ (hierna: de opdracht). Bij brief van 25 juni 2020 heeft R. (aanbesteder) E. bericht zij voornemens is de opdracht aan haar te gunnen. Na bekendmaking hiervan is tussen partijen discussie ontstaan over het percentage biologische producten dat aangeboden is. R. trekt de eerder genomen gunningsbeslissing in en na een herbeoordeling van de inschrijvingen op het subgunningscriterium MVI door een nieuwe beoordelingscommissie is zij voornemens de opdracht te gunnen aan A. E. stelt dat R. geen gegronde reden had voor deze handelswijze. Indien er toch een gegronde reden voor was stelt E. dat onvoldoende is gemotiveerd dat A. een betere score heeft gekregen. (Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 6 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11245)
Samenvatting: Herbeoordeling subgunningscriterium MVI

Aanbestedingsrechtelijke beginselen van toepassing?

Eiser stelt dat S. – een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid – in strijd heeft gehandeld met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van gelijkheid en transparantie bij het zoeken naar nieuwe huisvesting. Eiser stelt dat door S. zichzelf aan de aanbestedingsrechtelijke beginselen heeft gebonden door het opstellen van een objectieve vergelijkingsmatrix, het uitkiezen van een vergelijkingslocatie en het uitschrijven van een duidelijke competitie. S. voert hiertegen verweer. (Rechtbank Oost-Brabant 4 november 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5364)
Samenvatting: Aanbestedingsrechtelijke beginselen van toepassing?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie