Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 24

13-06-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Relativiteitsvereiste

Bij besluit van 22 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Schateiland" vastgesteld. Het plan voorziet in de verplaatsing van Camping Waterhout naar het Schateiland dat in de Noorderplassen ligt. Deze camping moet worden verplaatst vanwege de realisering van het Floriadeterrein en de verbreding van de A6. De VvE’s en anderen zijn twee VvE’s van appartementencomplexen die aan de overzijde van de Noorderplassen staan en de bewoners van deze appartementencomplexen. De VvE’s en anderen vrezen dat de voorziene camping hun woon- en leefklimaat ernstig zal aantasten. Verder vrezen zij dat de voorziene camping negatieve gevolgen zal hebben voor de natuur. Volgens de VvE’s en anderen heeft de raad hun bezwaren niet serieus genomen. Zij voelen zich niet gehoord door de raad. (Voorzieningenrechter Raad van State 30 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1742)
Samenvatting: Relativiteitsvereiste

Uitleg verlengingsoptie

Het geschil gaat over de uitleg van de in de tussen partijen gesloten verlengingsovereenkomst neergelegde verlengingsoptie. Kern van het geschil is of de overeenkomst op grond van artikel 11, lid 2 wordt verlengd als alleen Avalex dat wenst en Twence niet. (Rechtbank Den Haag 30 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6510)
Samenvatting: Uitleg verlengingsoptie

Gelijkwaardigheid

Het Havenbedrijf heeft een openbare Europese aanbesteding gehouden voor het project “Kade Hoogtij” dat de realisatie van een nieuwe kademuur betreft voor binnenvaart- en short sea schepen aan het Noordzeekanaal in de Westzanerpolder, gemeente Zaanstad. Bij brief van 1 maart 2018 heeft het Havenbedrijf aan de Combinatie meegedeeld dat voor de ingediende varianten 1A en 1B te weinig informatie is verstrekt om een deugdelijke toetsing te doen terzake van de gelijkwaardigheid. De Combinatie is een laatste mogelijkheid geboden om informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de capaciteit en stijfheid van het systeem. (Rechtbank Amsterdam 4 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3302)
Samenvatting: Gelijkwaardigheid

Referentieproject

De Combinatie heeft voor kerncompetentie A de uitvoering van een kademuur voor de gemeente Den Helder (en haar rechtsopvolger Havenbedrijf Den Helder) als referentieproject ingediend. Het Havenbedrijf heeft de inschrijving van de Combinatie ongeldig verklaard, omdat dit referentieproject niet aan de in de Inschrijvingsleidraad gestelde eisen voldoet. (Rechtbank Amsterdam 4 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3268)
Samenvatting: Referentieproject

Schaarse vergunningen

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de A-G bij brief van 7 februari 2018 verzocht een conclusie, als bedoeld in artikel 8:12a Awb, te nemen over enkele vragen die verband houden met het onderwerp toedeling van schaarse publieke rechten in de context van het omgevingsrecht. De brief bevat, behalve het verzoek om de conclusie te nemen, een beschrijving van het plan en de door verschillende appellanten naar voren gebrachte beroepsgrond dat ten onrechte geen openbare aanbesteding heeft plaatsgevonden en dat ten onrechte geen sprake is geweest van een transparante, vooraf kenbaar gemaakte toedelingsprocedure en dat aldus in strijd is gehandeld met de eisen die gelet op de jurisprudentie gesteld moeten worden bij toedeling van schaarse publieke rechten. (Raad van State Conclusie Staatsraad Advocaat-Generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven 6 juni 2018,  ECLI:NL:RVS:2018:1847)
Samenvatting: Schaarse vergunningen

Dwaling

DVG schrijft als laagste in op opdracht WMO-vervoer en er wordt een nieuwe overeenkomst gesloten. Vervolgens klaagt hij over onduidelijkheden in het bestek en stelt hij vordering in tot wijziging van de vervoersprijs op grond van dwaling. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 januari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5361)
Samenvatting: Dwaling

Uitsluiting. Knock-out criteria

De verliezende inschrijver (Dynastart) stelt dat de winnaar (Holmatro) van de aanbesteding moet worden uitgesloten, aangezien de Holmatro niet heeft aangetoond dat het door haar aangeboden gereedschap voldoet aan de gestelde knock-out-eis (nummer 21). De voorzieningenrechter stelt dat Dynastart onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd die twijfel doen zaaien over het antwoord op de vraag of het door Holmatro aangeboden gereedschap daadwerkelijk voldoet aan eis nummer 21. (Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 9 mei 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:1982)
Samenvatting: Uitsluiting. Knock-out criteria

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie