Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 26

24-06-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 7 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd, waarvan 6 op rechtspraak.nl en 1 op op eur-lex.europa.eu. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toegestaan?

De voorzieningenrechter oordeelt in deze zaak of er al dan niet is voldaan aan de vereisten van art. 3.36 Aw 2012 en ofN een speciale-sectorbedrijf) haar opdracht door middel van een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging aan A mocht gunnen of dat zij deze toch had moeten aanbesteden. (Voorzieningenrechter rechtbank Midden-Nederland 17 juni 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2212)
Samenvatting: Onderhandelingsprocedure zonder aankondiging toegestaan?

Samenwerkingsovereenkomst en In house-gunning

Door de verwijzende rechter zijn er vier prejudiciële vragen gesteld in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten/steden in Finland. De verwijzende rechter vraagt zich af of de door de verantwoordelijke gemeente geplaatste opdrachten niet onder de aanbestedingsplicht vallen wanneer deze gemeente of haar gelieerde entiteit voor rekening van de gemeenten van het samenwerkingsgebied diensten verwerft die voor de inwoners van deze gemeenten bestemd zijn. (Hof van Justitie EU 18 juni 2018, ECLI:EU:C:2020:483)
Samenvatting: Samenwerkingsovereenkomst en In house-gunning

Onduidelijkheid kerncompetitie

Kern van het geschil is de vraag of kerncompetentie D genoemd in de Selectieleidraad (hierna: kerncompetentie) die ziet op ‘werken aan én in de trambaan’ voldoende duidelijk is omschreven in aanbestedingsstukken, of A bij haar inschrijving heeft aangetoond dat zij beschikt over voornoemde kerncompetentie en in het verlengde daarvan de vraag of de gemeente Amsterdam (hierna: de Gemeente) A terecht heeft uitgesloten van de gunningsprocedure. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 22 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2678)
Samenvatting: Onduidelijkheid kerncompetitie

Rechtsverwerking en vormvereiste

Eiseres heeft te laat een tevredenheidsverklaring van een referentieproject overlegd aan de Gemeente. Volgens eiseres had de Gemeente haar in de gelegenheid moeten stellen dit gebrek te herstellen. De Gemeente stelt daartegenover dat sprake is van rechtsverwerking en dat dit in strijd zou zijn met het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel. (Rechtbank Noord-Nederland 27 mei 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2160)
Samenvatting: Rechtsverwerking en vormvereiste

Onvoldoende specifieke inschrijving

Eiseres heeft zich ingeschreven op twee percelen van een aanbestedingsprocedure. Eiseres is van deelname uitgesloten, omdat zij volgens de beoordelingscommissie in haar inschrijving onvoldoende specifiek heeft omschreven waarom zij voldoet aan de gevraagde kwaliteit. (Rechtbank Limburg 12 juni 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:4220)
Samenvatting: Onvoldoende specifieke inschrijving

Onaanvaardbare inschrijvingen, intrekking aanbestedingsprocedure ongerechtvaardigd?

Tussen partijen is in geschil of de gemeente Amsterdam (hierna: de Gemeente) op terechte gronden de aanbestedingsprocedure heeft ingetrokken en inschrijving van G terzijde heeft gelegd. De voorzieningenrechter oordeelt dat G heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de Gemeente ten onrechte heeft geconcludeerd dat de inschrijfprijs te hoog was. Het besluit tot intrekking is dan ook niet op voorhand ongeoorloofd en in strijd met het aanbestedingsrecht. De Gemeente gaat over tot een heraanbesteding en zal de opdracht wezenlijk wijzigen. Dit getuigt niet op voorhand van willekeur. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 15 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2903)
Samenvatting: Onaanvaardbare inschrijvingen, intrekking aanbestedingsprocedure ongerechtvaardigd?

Voortzetten samenwerking bij innovatiepartnerschap?

Partijen staan, met hun deskundigen, tegenover elkaar in hun mening of de PoC voldoet aan de overeenkomst van 5 maart 2019, dat wil zeggen of B in de PoC een systeem (de applicatie) heeft laten zien dat voldoet dan wel kan voldoen aan de minimumeisen (de must have-criteria) en waarvan door middel van de tests is gebleken dat het werkt (artikel 3.1 van de overeenkomst). Voor toewijzing van de vordering moet aannemelijk zijn dat B dit tijdig heeft laten zien. Hierover is echter gerede twijfel mogelijk. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 4 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2894)
Samenvatting: Voortzetten samenwerking bij innovatiepartnerschap?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie