Actuele uitspraken Aanbestedingsrecht week 27

04-07-2018 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 3 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Fictieve korting en rechtsverwerking

Eisers stellen dat de gunningsbeslissing niet op de juiste wijze tot stand is gekomen. Als gevolg hiervan is haar ten onrechte niet de fictieve korting van € 100.000,- (maar de fictieve korting van € 50.000,-) toegekend. De beoordelingscommissie is niet onafhankelijk omdat (meerdere) leden verbonden zijn aan de gemeente Amsterdam. Ook zijn de leden niet materiedeskundig (het zijn immers leken en eindgebruikers). De toetsingscriteria zijn niet objectief en niet transparant, onder meer omdat de specificaties en criteria zijn toegeschreven naar één steensoort, Azul Noche. De Gemeente stelt echter dat sprake is van rechtsverwerking. (Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 21 juni 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:4563)
Samenvatting: Fictieve korting en rechtsverwerking

Adequaat veiligheidsventiel?

Dit geschil spitst zich toe op de vraag of de door de Gemeentes bij de aanbesteding gehanteerde plafondbedragen reëel zijn, en zo ja, of er een adequaat veiligheidsventiel is ingebouwd. (Voorzieningenrechter Rechtbank Limburg 2 juli 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:6210)
Samenvatting: Adequaat veiligheidsventiel?

Onrechtmatige staatssteun

Exterion heeft zich op het standpunt gesteld dat de mogelijkheid dat de gemeente onrechtmatig staatssteun aan JCDecaux verleent niet kan worden uitgesloten en dat zij over de totstandkoming van de vergoeding daarom alsnog duidelijkheid wenst te verkrijgen. De gemeente heeft in reactie daarop kenbaar gemaakt dat met JCDecaux marktconforme afspraken over de exploitatierechten zijn gemaakt en dat zij geen nadere stukken aan Exterion zal toezenden. Hier gaat het slechts om de vraag of voldoende aannemelijk is dat sprake is van bevoordeling in strijd met art. 107 lid 1 VWEU en of Exterion er met het oog daarop een rechtmatig belang bij heeft de beschikking te krijgen over de door haar gewenste bescheiden. (Rechtbank Gelderland, 26-4-2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:2856)
Samenvatting: Onrechtmatige staatssteun

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

  • Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.
  • Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie