Actuele uitspraken aanbestedingsrecht week 31

29-07-2020 | Bron: IBR  

In de afgelopen week zijn er 6 uitspraken op het gebied van het aanbestedingsrecht gepubliceerd op rechtspraak.nl. De uitspraken worden hieronder kort besproken.

Inschrijving terecht ongeldig verklaard?

De inschrijving van F is als ongeldig terzijde gelegd omdat zij niet aan de eisen heeft voldaan die voortvloeien uit het Beschrijvend Document. In geschil is of met de zin ‘In de bijlage vindt u onze klachtenprocedure’ als bijlage van haar Plan van Aanpak moet worden gezien of niet. Vervolgens gaat de voorzieningenrechter in op de vraag of deze fout voor herstel in aanmerking komt. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 25 juni 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6517)
Samenvatting: Inschrijving terecht ongeldig verklaard?

Op welk moment moet inschrijver voldoen aan PvE?

Een opdracht voor het vervaardigen en leveren van drukwerk, is door een Stichting te Limburg gegund aan Y. X, die op de tweede plek gekomen, heeft een kortgedingprocedure gestart tegen de Stichting. Volgens X voldeed Y op het moment van de inschrijving op de aanbesteding niet aan het Programma van Eisen, waardoor de Stichting niet gerechtigd was de opdracht aan Y te gunnen. (Rechtbank Limburg 14 juli 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:5115)
Samenvatting: Op welk moment moet inschrijver voldoen aan PvE?

Vordering tot tussenkomst en niet voldoen aan geschiktheidseis

X en Y hebben zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van de Gemeente. X voldoet niet aan een geschiktheidseis en maakt in de hoofdzaak van onderhavige procedure daartegen bezwaar. Y heeft niet voldoende punten gehaald om in aanmerking te komen tot de gunningsfase, maar is het daar niet mee eens en vordert in onderhavige procedure voeging/tussenkomst in de hoofdzaak. (Rechtbank Noord-Nederland 22 juli 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2573)
Samenvatting: Vordering tot tussenkomst en niet voldoen aan geschiktheidseis

Gelijkwaardigheid bestekseisen

X heeft zich ingeschreven op een aanbestedingsprocedure van een voetbalclub met betrekking tot de aanleg van een kunstgrasveld. De opdracht is niet aan X gegund, omdat de door X aangeboden infill voor het kunstgras niet zou voldoen aan de eisen uit het bestek. X is het daar niet mee eens en stelt een gelijkwaardig type infill te hebben aangeboden. (Rechtbank Rotterdam 14 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6520)
Samenvatting: Gelijkwaardigheid bestekseisen

Eiswijziging, nieuwe beoordelingscommissie in geval van heraanbesteding, toegestaan?

S heeft in deze procedure haar eis gewijzigd en vordert dat F, voor zover zij de opdracht nog wenst te gunnen en overgaat tot heraanbesteding, de inschrijvingen conform de door F vastgestelde beoordelingssystematiek te laten beoordelen door een geheel nieuwe door F in te stellen onafhankelijke en onbevooroordeelde beoordelingscommissie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de eiswijziging is toegestaan, maar dat dit S niet kan baten.
(Voorzieningenrechter Rechtbank Oost-Brabant 21 juli 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:3634)
Samenvatting: Eiswijziging, nieuwe beoordelingscommissie in geval van heraanbesteding, toegestaan?

Beoordelingscommissie beïnvloed?

Tussen partijen is in geschil of op grond van de bezwaren van N definitieve gunning aan S moet worden verboden (en daarmee of de gunningsbeslissing moet worden ingetrokken) en vervolgens of S moet worden uitgesloten van deelname, of een nieuwe beoordeling moet plaatsvinden, dan wel heraanbesteding van de Opdracht. (Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 6 juli 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:6518)
Samenvatting: Beoordelingscommissie beïnvloed?

In het dossier 'Jurisprudentie' vindt u 2 rubrieken met uitspraken.

Een lijst met samenvattingen van uitspraken van het Hof van Justitie EU en de Nederlandse rechters, inclusief bovenstaande uitspraken. Deze lijst wordt wekelijks aangevuld.

Een lijst met de belangrijkste uitspraken van het Hof van Justitie EU, de Hoge Raad, gerechtshoven en rechtbanken. Gerubriceerd naar onderwerp en per onderwerp vindt u adviezen.

Dossier Jurisprudentie