Handreikingen (duurzaam) GWW

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van GWW inkopen. 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de GWW ondersteunen de ambitie van de Rijksoverheid om 100% duurzaam in te kopen (maatschappelijk verantwoord inkopen). Daarom zijn de grote opdrachtgevers en opdrachtnemers het samenwerkingsverband Duurzaam GWW gestart.

Meer informatie: GWW thema's

 • bron: PIANOo

  In 2015 vielen in Alphen aan de Rijn twee kranen, met als last het nieuwe brugdeel van de Julianabrug, om op woningen en winkelpanden in de directe omgeving van de brug. De pontons waarop de mobiele kranen stonden waren instabiel. De schade en overlast van dit ongeval waren aanzienlijk. Een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van dit ongeval was dat publieke opdrachtgevers bij hun aanbestedingen bewuster omgaan met omgevingsveiligheid. (februari 2018)

 • Het Ambitieweb is een praktisch hulpmiddel voor het inzichtelijk maken en realiseren van duurzame ambities voor een project. Het leent zich voor een diversiteit van toepassingen, waaronder het inventariseren van ambities en het vasthouden aan deze ambities gedurende het proces. In het Ambitieweb staat het project centraal. Er wordt mee gewerkt van het begin tot aan de afronding van het project. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.

 • De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen. Niet alleen in de eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de uitvoering van projecten. Projecten zijn gedefinieerd als bouwprojecten, onderhoudscontracten, ontwerpcontracten, diensten, etc. Het gaat daarbij om CO2-reductie in de life cycle van een infrastructuurobject. Dat is onder andere te bereiken door energiebesparing bij productie of tijdens de gebruiksfase, het efficiënt gebruik maken van materialen, inkoop van meer duurzame materialen, levensduur verlengend onderhoud, en het gebruik of zelf opwekken van duurzame energie.

 • DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. DuboCalc berekent alle effecten van het materiaal- en energieverbruik van wieg tot graf, ofwel van winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. Als resultaat worden de effecten uitgedrukt in euro's, de Milieukostenindicator (MKI). In de berekening worden daarbij alle relevante milieueffecten gedurende de totale levensloop meegenomen. De methode is gebaseerd op de methodiek van Levenscyclusanalyse (LCA) volgens de ISO14040 norm en op Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en Bouwwerken.

 • De Omgevingswijzer brengt de duurzaamheid van projecten in kaart. De Omgevingswijzer helpt om, op een systematische wijze, de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. De 12 duurzaamheidsthema's bevorderen het bewustzijn en de discussie rondom duurzaamheid op gestructureerde wijze. De Omgevingswijzer geeft inzicht in sociale, ecologische en economische duurzaamheid (people, planet en profit).

 • Met het DeEscalatie- en Communicatiemodel wordt op een hoogwaardige en duurzame manier invulling gegeven aan de benodigde communicatie bij projecten. Het is een praktische invulling van de samenwerking met behoud van ieders verantwoordelijkheid en autonomie. Toepassing van het model leidt tot beter verlopende bouwprojecten en een hogere tevredenheid onder burgers en andere stakeholders. (november 2017)

 • In het webinar van 6 oktober 2017 is het Ambitieweb toegelicht. Het Ambitieweb is het middel om de complexiteit van een opgave en de vele belangen (alle variaties binnen people, planet en profit) van stakeholders bij elkaar te brengen en te bepalen waar de focus en de kansen liggen in het project. En wie waarvoor aan de lat staat. Het Ambitieweb is een onderlegger voor gesprekken, een visueel hulpmiddel om complexe doelen helder te presenteren, een hulpmiddel om de focus over de projectfasen heen vast te houden, een tool om de Beste PKV criteria te bepalen en een hulpmiddel in het zoeken naar oplossingen te komen bij tegengestelde belangen.

 • In dit webinar van 2 oktober 2017 is de Omgevingswijzer toegelicht. De Omgevingswijzer helpt om op een systematische wijze de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te maken. Het faciliteert een gestructureerde discussie en helpt een gezamenlijk probleemperspectief in een gebied te ontwikkelen. Zowel de sociale, ecologische als economische duurzaamheid (people, planet en profit) komen aan bod.

 • bron: UVW

  De Unie van Waterschappen heeft samen met de Vereniging van Waterbouwers een handreiking opgesteld hoe de Aanpak Duurzaam GWW toe te passen bij baggerwerken van waterschappen. De handreiking geeft praktische handvatten hoe invulling te geven aan de afspraken binnen de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 waarin onder andere alle waterschappen zich hebben gecommitteerd aan de ambitie "duurzaamheid is in 2020 een integraal onderdeel van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. (maart 2017)

 • bron: Architectuur

  KOMPAS light Design Build is de digitale handleiding voor het aanbesteden van Design Build-opdrachten. Deze handleiding is in 2016 ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal. KOMPAS light Design Build is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. (februari 2017)