Eindrapport Grip op ICT (Commissie Elias), kabinetsreactie en voortgangsrapportages

In opdracht van de Tweede Kamer heeft de tijdelijke commissie ICT onderzoek gedaan naar de problemen rond ICT-projecten bij de overheid. Op 15 oktober 2014 is het eindrapport Grip op ICT uitgebracht. De belangrijkste aanbeveling van de commissie is de oprichting van een tijdelijke ICT-autoriteit: het BIT (Bureau ICT-toetsing). De minister van Wonen & Rijksdienst heeft op 30 januari 2015 gereageerd op het eindrapport. (oktober 2016)

Naast dit voorstel doet de commissie nog een groot aantal aanbevelingen die in samenhang zorgen voor een betere besturing en beheersing van ICT-projecten van de Rijksoverheid. Deze hebben betrekking op de rol van de Tweede Kamer, een meer centrale sturing van het ICT-beleid van de rijksoverheid, de manier waarop uit te voeren projecten gekozen worden, het inzicht in de kosten en baten ervan, de ICT-kennis bij de rijksoverheid en het aanbestedingsbeleid en contractmanagement rond ICT-projecten. Wat dat laatste betreft: anders dan in eerdere onderzoeken besteedt de commissie uitgebreid aandacht aan het aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid rondom ICT-projecten, dat aanmerkelijk doeltreffender kan en moet worden ingericht.

BIT

Het BIT moet een kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie zijn, opgehangen aan het ministerie van Algemene Zaken. Gedurende een periode van 5 jaar zal het BIT alle projecten van de Rijksoverheid boven de 5 miljoen euro waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt, toetsen aan de hand van 10 basisregels. Deze regels zorgen ervoor dat goed wordt nagedacht over het hoe en waarom van een ICT-project, vóórdat het van start gaat. In juli 2015 is het BIT opgericht. Gedurende een periode van 5 jaar toetst het BIT alle projecten van de Rijksoverheid boven de 5 miljoen euro waarbij de ICT-component een belangrijke rol speelt. In oktober 2015 heeft een evaluatie van de pilot plaatsgevonden en is een toetskader vastgesteld.

Voortgangsrapportages

In de kabinetsreactie van 30 januari 2015 en ook tijdens het plenair debat van 8 april 2015 heeft de minister toegezegd de Kamer te informeren over de voortgang van de naar aanleiding van het eindrapport voorgenomen maatregelen. In de vierde voortgangsrapportage van maart 2017constateert het kabinet dat de uitvoering van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten is afgerond. Met de uitvoering van de kabinetsreactie zijn daarin de eerste, belangrijke stappen gezet, die een vervolg krijgen in de Strategische I-agenda Rijksdienst.

Documenten