Concurrentiegerichte dialoog

Toon pagina in menu

De concurrentiegerichte dialoog biedt de ruimte voor geschikte partijen om verschillende oplossingen aan te dragen om in de behoefte van de aanbestedende dienst te kunnen voorzien. Vervolgens kan de aanbestedende dienst in de dialoog samen met deze deelnemers de voorgestelde oplossingen nader uitwerken en uiteindelijk bepalen welke oplossing(en) het best in zijn behoefte kan voorzien.

Wanneer toepasbaar

U mag deze procedure alleen toepassen als een van de onderstaande bijzondere omstandigheden van toepassing is (Aanbestedingswet 2012, artikel 2.28):

 • Gemakkelijk beschikbare oplossingen voldoen niet en hebben aanpassing nodig.
  Dit ziet op situaties waarin geen gemakkelijk beschikbare oplossingen beschikbaar zijn op de markt. De noodzakelijke aanpassing zal een aanzienlijke moeten zijn.
   
 • Het betreft onder meer ontwerp- of innovatieve oplossingen.
  Aanpassings- of ontwerpactiviteiten zijn met name nodig in het geval van complexe aankopen zoals geavanceerde producten, intellectuele diensten, zoals bepaalde consultancy-, architectuur- of ingenieursdiensten, of grote ICT-projecten. In deze gevallen kunnen onderhandelingen noodzakelijk zijn om te garanderen dat de levering of dienst voorziet in de behoeften van de aanbestedende dienst. Hierbij gaat het dus niet om standaarddiensten of -leveringen die door vele verschillende spelers op de markt kunnen worden aangeboden.
   
 • Er is sprake van bijzondere omstandigheden.
  Specfieke omstandigheden in relatie tot de aard, de complexiteit, juridische en financiële voorwaarden of risico's van de opdracht, zorgen er voor dat u de opdracht niet zonder voorafgaande onderhandelingen kunt gunnen.
   
 • Technische specificaties kunnen vooraf niet goed worden vastgesteld.
  De technische specificaties kunnen door de aanbestedende dienst niet nauwkeurig genoeg worden vastgesteld op basis van een norm, Europese technische beoordelingen, een gemeenschappelijke technische specificatie of een technisch referentiekader volgens een gemeenschappelijke nationale of internationale norm.
   
 • Er zijn alleen onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen gedaan.
  Als u in een openbare procedure of een niet-openbare procedure, alleen inschrijvingen heeft ontvangen die onregelmatig of onaanvaardbaar zijn kunt u een concurrentiegerichte dialoog starten.

Gebruik van procedure motiveren

Het is niet nodig in de aankondiging in het EU-publicatieblad te motiveren waarom u deze procedure gebruikt. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt echter dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet kiezen welk type aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet de keuze voor een concurrentiegerichte dialoog op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren. Wij adviseren u dan ook de motivering voor de keuze op te nemen in het aanbestedingsdossier. 

Beschrijving procedure

Het begin van deze procedure lijkt op de niet-openbare procedure. U selecteert op basis van door u opgestelde geschiktheidseisen 3 tot 5 deelnemers aan de dialoog.

U vraagt de geselecteerde gegadigden om oplossingen aan te dragen in een dialoog. Zo bepaalt u welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan uw behoeften te voldoen. U kiest welke oplossing (of oplossingen) aan uw behoeften kunnen voldoen. Vervolgens verzoekt u de deelnemers aan de dialoog hun inschrijving in te dienen. U toetst of deze inschrijvingen voldoen aan de tijdens de dialoog voorgelegde en gespecificeerde oplossing of oplossingen.

Ten slotte beoordeelt u de geldige inschrijvingen op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding. U kunt met de winnende inschrijver onderhandelingen voeren om de in de inschrijving gedane financiële toezeggingen of andere voorwaarden te bevestigen met het oog op afronding van de voorwaarden van de overheidsopdracht. Deze onderhandelingen dienen de wezenlijke aspecten van de inschrijving of van de in de aankondiging of het beschrijvend document vermelde behoeften en voorschriften ongewijzigd te laten en mogen niet tot vervalsing van de mededinging of tot discriminatie kan leiden.

Tijdens de dialoog waarborgt u de gelijke behandeling van alle inschrijvers. U mag geen informatie verstrekken, waarmee bepaalde inschrijvers boven andere inschrijvers bevoordeeld worden.

De wet biedt ruimte om deelnemers te betalen voor deelname aan de dialoog (kostenvergoeding).

Meer informatie over de specifieke bepalingen in de Aanbestedingswet 2012 omtrent de concurrentiegerichte dialoog kunt u vinden in de artikelen 2.110 t/m 2.112.

Voordelen

De voordelen van deze procedure zijn:

 • De procedure biedt veel ruimte aan de aanbestedende dienst en de aanbieder om een goede oplossing te vinden voor de (bijzondere/complexe) behoefte van de aanbestedende dienst.
 • Aankondiging van de opdracht garandeert een zekere mate van transparantie.
 • Concurrentiedruk op de gegadigden, iedereen kan zich aanmelden.

Nadelen

De nadelen van deze procedure zijn:

 • Eigen ervaringen met leverancier mogen geen rol spelen.
 • De concurrentiegerichte dialoog biedt ruimte voor subjectieve beoordeling.
 • De procedure is voor zowel voor de aanbestedende dienst als de inschrijvers arbeidsintensief.

Meer informatie: Aankondigen
Handreiking: De concurrentiegerichte dialoog