Sociale en andere specifieke diensten

Toon pagina in menu

Voor zogenoemde sociale en andere specifieke diensten geldt een vereenvoudigde procedure, gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, administratiediensten voor onderwijs en enkele juridisch diensten. In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staat een opsomming van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt.

Wanneer gebruiken

De vereenvoudigde procedure kunt u gebruiken voor sociale en andere specifieke diensten, zoals opgenomen in bijlage XIV van de Richtlijn. In het overzicht CPV (Common Procurement Vocabulary)-codes treft u de diensten aan die onder het regime van de sociale en andere specifieke diensten vallen.

Document: overzicht CPV-codes

Beschrijving procedure

Boven de drempel - €750.000

De specifieke voorschriften die gelden voor een sociale en andere specifieke diensten vindt u in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012. Deze artikelen zijn alleen van toepassing indien de waarde van de opdracht het drempelbedrag van 750.000 euro overschrijdt.
Een aankondiging (of een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging moet u onder meer de technische specificaties van de opdracht opnemen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht. U moet de gegunde opdracht publiceren op TenderNed.

Onder de drempel - €750.000

Bij sociale en andere specifieke diensten onder de €750.000 zal in de praktijk vaak een meervoudige onderhandse procedure gebruikt worden, waarbij drie offertes gevraagd worden. Let daarbij op, indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang zult u de opdracht moeten aankondigen.

Stappen in de procedure

Een aanbestedende dienst die de procedure voor sociale en andere specifieke diensten toepast doorloopt de volgende stappen:

  1. Maak een vooraankondiging of een aankondiging van de overheidsopdracht bekend
  2. Beschrijf hierin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure
  3. Toets of de inschrijvingen voldoen aan de door de aanbestedende dienst gestelde technische specificaties, eisen en normen
  4. Maak een proces verbaal van de opdrachtverlening
  5. Sluit de overeenkomst
  6. Publiceer de aankondiging van de gegunde opdracht

Gebruik van procedure motiveren

Het is niet nodig dat u in de aankondiging in het EU-publicatieblad motiveert waarom u gebruikmaakt van deze procedure. De Aanbestedingswet 2012 bepaalt wel dat u als aanbestedende dienst op objectieve gronden moet bepalen welke aanbestedingsprocedure u toepast en welke ondernemers u toelaat tot de procedure. U moet de keuze voor een procedure voor sociale en andere specifieke diensten op verzoek van een ondernemer schriftelijk kunnen motiveren.

Meer informatie: Vereenvoudigde aanbestedingsprocedure SAS-diensten boven de drempel

Aanbesteding gestart voor 18 april 2016

De 2B-procedure is nog van toepassing indien

  • de aankondiging van de opdracht voor 18 april 2016 is aangekondigd op TenderNed óf
  • de uitnodiging tot het doen van een inschrijving voor 18 april is verzonden aan gegadigden.

De specifieke voorschriften die gelden voor een 2B-procedure vindt u in de artikelen 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 2012 van voor 1 juli 2016. U moet achteraf de Europese Commissie via TenderNed op de hoogte brengen van de resultaten van de procedure.

Aanbestedingswet voor 1 juli 2016  op wetten.overheid.nl