Welke (kwaliteits)eisen gelden voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen?

Toon pagina in menu

Antwoord:

U bent als gemeente verantwoordelijk voor een kwalitatief en kwantitatief toereikend aanbod van jeugdzorg. Het betreft jeugdhulp die wordt geboden door jeugdhulpaanbieders en/of kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitgevoerd door gecertificeerde instellingen. Gecertificeerde instellingen mogen zelf geen jeugdhulp bieden.

Vanuit de Jeugdwet (hoofdstuk 4) dient u kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen te stellen. Dit om te waarborgen dat hulp veilig, efficiënt en cliëntgericht wordt verleend en afgestemd is op de behoefte van de jeugdige of ouder.

Certificering jeugdbescherming en jeugdreclassering  op keurmerk.nl

Kwaliteitseisen vanuit de Jeugdwet

In de Jeugdwet zijn kwaliteitseisen voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen opgenomen. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Verantwoorde hulp

De norm van verantwoorde hulp houdt onder meer in dat de medewerkers van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen hulp van een goed niveau bieden welke aansluit bij de behoefte van de jeugdige of zijn ouder. De medewerkers moeten zich inschrijven in de registers voor professionele zorgverleners (het Kwaliteitsregister jeugd of het BIG-register). Zij dienen zich verplicht bij te scholen door trainingen en/of cursussen te volgen. Ook zijn zij gehouden aan een beroepscode en aan het tuchtrecht. Hiermee kan de beroepsgroep het handelen van de eigen professionals toetsen. Bovendien moet elke medewerker een verklaring omtrent het gedrag overleggen (VOG) indien hij/zij in opdracht werkt. Dat geldt ook als de instellingen niet incidenteel vrijwilligers inzetten. Met een VOG kan een medewerker aantonen dat zijn gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie bij het verlenen van hulp aan een jeugdige of ouders.

Norm van de verantwoorde werktoedeling  op skjeugd.nl
Handreiking over verantwoorde werktoedeling jeugdhulp  op vng.nl
Verklaring Omtrent het Gedrag  op justis.nl

Familiegroepsplan/hulpverleningsplan of plan van aanpak

De jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling moet de jeugdige of ouder(s) altijd eerst de mogelijkheid bieden een familiegroepsplan op te stellen. In dat plan kunnen ouders, de jeugdige zelf en andere personen uit de sociale omgeving van de jeugdige aangeven hoe ze zelf bij kunnen dragen aan het verbeteren van de opvoed- en opgroeisituatie.

Aanbieders en instellingen gebruiken het familiegroepsplan om hulp van goed niveau te kunnen bieden. Als er geen familiegroepsplan is omdat de ouders hiervan afzien of dit de belangen van de jeugdige zou schaden, dan moet de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling een alternatief hulpverleningsplan maken. Bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering door gecertificeerde instellingen heet dit ook wel een plan van aanpak.

Familiegroepsplan  op vng.nl

Meldcode en meldplicht

Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. In de meldcode staan regels voor medewerkers van de instellingen. De regels geven stap-voor-stap aan hoe een medewerker moet handelen als er signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Uiteindelijk bepaalt de medewerker om zelf hulp te organiseren of een melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. De instellingen moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers de meldcode kennen en gebruiken.

Melden gedrag eigen medewerkers

Jeugdigen en ouders staan in een afhankelijkheidsrelatie tot de medewerker van de instelling. Dat maakt hen extra kwetsbaar. Daarom moeten instellingen scherp letten op situaties waarin een eigen medewerker de veroorzaker is van een noodsituatie of geweld. In die situaties geldt ook een meldplicht voor de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling. Zij moeten melding doen bij de toezichthouder. Voor de verlening van jeugdhulp is dat de Inspectie Jeugdzorg. Voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering is dat de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  op rijksoverheid.nl
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd  op igj.nl
Inspectie voor Justitie en Veiligheid  op inspectievenj.nl

Vertrouwenspersoon

Jeugdigen en hun ouders hebben in het kader van de Jeugdwet recht op een vertrouwenspersoon. Dit is iemand die jeugdigen of ouders op hun verzoek ondersteunt bij klachten en/of vragen die samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de diverse bij het uitvoeren van de Jeugdwet betrokken instanties en personen. Een vertrouwenspersoon geeft advies en informatie aan de jeugdige en zijn ouders. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten een vertrouwenspersoon de ruimte bieden om zijn of haar werk te doen. Dat betekent dat zij jeugdigen en hun ouders erop wijzen dat er een vertrouwenspersoon is en alle informatie verstrekken die nodig is om zijn of haar werk goed te kunnen doen.

Klachtrecht, cliëntondersteuning en vertrouwenswerk  op vng.nl

Jaarverslag

De jeugdhulpaanbieder en gecertificeerde instellingen moeten elk jaar een jaarverslag maken. Het jaarverslag beschrijft de kwaliteit van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, het klachtrecht en de medezeggenschap. In het jaarverslag staat hoe jeugdigen en hun ouders bij het kwaliteitsbeleid betrokken zijn. Ook beschrijft het verslag hoe de instelling is omgegaan met klachten en meldingen.

Jaarverantwoording in de zorg  op jaarverantwoordingzorg.nl

Station 1 metrokaart  Terug naar de metrokaart