Hoe stel ik een gunningsbeslissing op?

Toon pagina in menu

Antwoord:

De Aanbestedingswet 2012 verplicht een aanbestedende dienst in de gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd uitleg te geven over de redenen van zijn beslissing. Dit om afgewezen inschrijvers (en eventueel gegadigden) de gelegenheid te bieden zich, binnen de zogenoemde verlengde Alcatel-termijn van 20 dagen, tegen een afwijzing te verzetten.

In de afwijzing moet u de relevante redenen voor die beslissing opnemen, alsmede de termijn van 20 dagen waarmee de voorlopige gunningsbeslissing wordt opgeschort. Als uw afwijzing niet voldoet aan een van beide voorwaarden, kan een benadeelde ondernemer ook na de termijn van 20 dagen, de rechter verzoeken de overeenkomst te vernietigen. De termijn vangt pas aan op de dag na de datum waarop de mededeling van de gunningsbeslissing is verzonden aan de betrokken inschrijvers en gegadigden. Het is toegestaan om na bekendmaking van het gunningsvoornemen de gronden van uw beslissing nader aan te vullen. Waar het om gaat is dat tegen alle gronden, dus ook tegen de nieuw aangevoerde gronden, doeltreffend beroep mogelijk is voor de rechter. Wij adviseren u de motiveringsplicht ruim toe te passen en bij wezenlijke aanvulling van de motiveringsgronden de Alcatel-termijn opnieuw te laten beginnen. Dit getuigt niet alleen van behoorlijk bestuur, maar voorkomt ook juridische procedures.

Standaard moet in de gunningsbeslissing te worden opgenomen:

  • aan welke partij de opdracht is gegund;
  • de gronden van de gunningsbeslissing;
  • het bedrag waarvoor de opdracht wordt gegund;
  • de score van de afgewezen inschrijver ten opzichte van de winnende inschrijving (en bij voorkeur de sterke en zwakke punten aangeven);
  • hoe en binnen welke termijn inschrijvers rechtsmaatregelen kunnen aanwenden tegen de gunningsbeslissing.

Het is aan te bevelen om de afgewezen inschrijvers telefonisch of in een persoonlijk gesprek te informeren over de gunningsbeslissing. Door mondeling inzicht te bieden in de motivering van de afwijzing en door verbeterpunten te benoemen voor toekomstige inschrijvingen, voorkomt u procedures voor de rechter. 

Opschortende termijn (metrolijn 6)

Icoon metrokaart lijn 4  Terug naar de metrokaart